OBCHODNÍ PODMÍNKY GHV TRADING, SPOL. S R. O.
platné pro prodej výrobků a služeb spotřebiteli

Ke stažení v PDF

OBSAH

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 2. VYMEZENÍ POJMŮ
 3. ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ / SLUŽEB
 4. POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY
 5. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ / SLUŽEB
 6. CENA ZBOŽÍ / SLUŽEB
 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 8. DODACÍ PODMÍNKY
 9. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY
 10. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
 11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
 12. MIMOZÁRUČNÍ SERVIS
 13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 14. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VADNÝM VÝROBKEM
 15. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 16. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO
 17. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
 18. PŘÍLOHA Č.1

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztahy mezi prodávajícím – společností GHV Trading, spol. s r.o. a kupujícím – spotřebitelem při prodeji výrobků a služeb z nabídky společnosti GHV Trading:

 1. pomocí komunikačních prostředků na dálku (např. internetového obchodu na webové adrese www.ghvtrading.cz. a www.ghvtrading.sk)
 2. dalšími formami prodeje (např. přímým prodejem v sídle společnosti GHV Trading), které upravuje občanský zákoník v aktuálním znění.

Tyto obchodní podmínky obsahují popř. upřesňují vybraná ustanovení Občanského zákoníku č.90/2012 Sb. v aktuálním znění a Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. v aktuálním znění. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí dalšími ustanoveními výše uvedených právních norem.

Tyto obchodní podmínky jsou přístupné na www.ghvtrading.cz a spotřebitel je má možnost je vytisknout a dále je archivovat popř. reprodukovat. Spotřebitel si je rovněž může vyžádat od kteréhokoli pracovníka společnost GHV Trading, s.r.o.

Provozovatel internetového obchodu:

GHV Trading, spol. s r.o.
Sídlo: Edisonova 2955/5, 612 00 Brno
Tel.: +420 541235532 – 4, Fax:+420 541235387
E-mail: ghv@ghvtrading.cz | ghv@ghvtrading.sk
IČ: 18826717
DIČ: CZ18826717

Společnost je zapsána u KOS Brno, oddíl C, vložka 1525

Činnost společnosti nepodléhá režimu povolování

Předmět činnosti společnosti: prodej měřicí techniky, systémů a komponentů pro rozváděče, měřicích a testovacích přístrojů, servis a kalibrace měřicích přístrojů, konzultace a poradenství v oblasti sortimentu prodeje.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Kupující - spotřebitel. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti popř. v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který nakupuje výrobky a služby z nabídky společnosti GHV Trading v přímé souvislosti se svým podnikáním. Pro tohoto kupujícího platí "Obchodní podmínky GHV Trading pro prodej výrobků a zboží právnickým osobám".

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je jím podnikatel, který přímo či prostřednictvím jiných podnikatelů dodává spotřebiteli zboží nebo poskytuje služby. Prodávajícím je společnost: GHV Trading, spol. s r.o. (viz.provozovatel internetového obchodu).

Objednávka spotřebitele. Objednávka spotřebitele je návrhem kupní smlouvy. Objednávka musí obsahovat objednací číslo a typ požadovaného zboží a jeho požadované množství. Dále fakturační adresu (vč. jména, e-mailového a telefonního spojení) a dodací adresu, pokud se liší od adresy fakturační. V objednávce dále mohou být vedeny další skutečnosti, které objednávku upřesňují (např. požadovaný termín dodání, atp.).

Potvrzení přijetí objednávky. Potvrzením přijetí objednávky spotřebitele deklaruje prodávajícímu, že jeho objednávku obdržel.

Potvrzení objednávky. Potvrzením objednávky spotřebitele deklaruje prodávající, že je připraven dodat spotřebiteli zboží / služby objednané specifikace, v objednaném množství, za stanovenou cenu, v daném termínu na požadované místo. Momentem odeslání potvrzení objednávky spotřebitele prodávajícím je kupní smlouva uzavřena. Tímto momentem vznikají mezi spotřebitelem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti specifikované těmito obchodními podmínkami a nadřazenými právními normami. Potvrzení objednávky prodávající vystavuje v jazyce českém a archivuje jej společně s objednávkou za účelem úspěšného splnění objednávky. Tyto dokumenty nejsou přístupné třetím stranám.

Kupní smlouva. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě spotřebiteli odevzdat a spotřebiteli povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

Komunikační prostředky na dálku (dle § 53 občanského zákoníku odst.4)
Právně závazná komunikace mezi prodávajícím a spotřebitelem vedoucí k nákupu zboží / služeb může probíhat pomocí komunikačních prostředků na dálku. Prodávající umožňuje spotřebiteli použít takové komunikační prostředky na dálku např. e-mailová korespondence, e-shop nebo fax. Při komunikaci faxem musí spotřebitel písemně s touto formou komunikace souhlasit. Telefon jako komunikační prostředek na dálku nelze pro uzavírání kupních smluv se spotřebiteli v podmínkách GHV Trading použít.

Ostatní formy uzavírání kupních smluv se spotřebitelem
Spotřebitel si zboží popř. služby nabízené prodávajícím může objednat rovněž bez použití komunikačních prostředků na dálku a to standardní písemnou korespondencí.

Nákup zboží spotřebitelem v sídle prodávajícího
Spotřebitel si může zboží zakoupit i bez předchozí objednávky přímo v sídle prodávajícího. Za uzavření kupní smlouvy je v tomto případě považován podpis spotřebitele na dokladu o převzetí zboží od prodávajícího a zaplacení jeho ceny prodávajícímu. Obchodní podmínky prodávajícího jsou i v tomto případě k dispozici spotřebiteli a ten se s nimi může seznámit.

3. ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ / SLUŽEB

3.1 OBJEDNÁVKA PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD

Formulář objednávky se spotřebiteli objeví na internetových stránkách www.ghvtrading.cz popř. www.ghvtrading.sk, jakmile spotřebitel vloží vybrané zboží do košíku. Po dokončení výběru zboží se spotřebiteli objeví další formulář, ve kterém si spotřebitel zvolí způsob platby a převzetí zboží. Následně vyplní své osobní údaje (jméno a příjmení zákazníka, dodací adresa + telefon - pro případnou komunikaci s dopravcem) a současně se seznámí s obchodními podmínkami prodávajícího, které musí odsouhlasit. Bez odsouhlasení obchodních podmínek a vyplnění nezbytných osobních údajů nelze objednávku odeslat. Před vlastním odesláním objednávky si spotřebitel může ještě jednou objednávku zkontrolovat popř. změnit a rozhodnout se, zda ji odešle či nikoli. Objednávku lze vyplnit a odeslat v jazyce českém (pokud spotřebitel objednává na www.ghvtrading.cz) nebo v jazyce slovenském (pokud spotřebitel objednává na www.ghvtrading.sk).

Odesláním objednávky spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je spotřebitel dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí budoucí kupní smlouvy. Odeslaná objednávka je závazná!

3.2 OBJEDNÁVKA JINÝMI PROSTŘEDKY KOMUNIKACE NA DÁLKU NEŽ PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD

Spotřebitel může objednat zboží / služby z nabídky prodávajícího rovněž prostřednictvím e-mailu nebo faxu. Při této formě objednávky se nevyužívá žádný speciální formulář. Spotřebitel pouze musí dostatečně srozumitelnou formou objednat specifikované zboží popř. služby. V objednávce musí uvést název a objednací číslo požadovaného zboží, počet a cenu za kus, dále svoji fakturační adresu a adresu, na kterou si přeje zboží dodat, pokud se tato adresa liší od adresy fakturační. Pro snazší komunikaci požadujeme rovněž uvedení telefonního a e-mailového spojení.

Objednávka může mít formu:

3.2.1. Návrhu kupní smlouvy, který obsahuje kromě výše uvedených skutečností i návrh obchodních podmínek spotřebitele.

3.2.2. Akceptace nabídky prodávajícího včetně akceptace obchodních podmínek prodávajícího.

3.2.3. Specifikace objednávaného zboží bez odvolání na konkrétní rámcovou smlouvu s elektronickou akceptaci obchodních podmínek prodávajícího.

Pozn.: Před odesláním první objednávky formou 3.2.3. je kupující povinen odsouhlasit tyto obchodní podmínky prodávajícího s tím, že na základě těchto podmínek bude e-mailové potvrzení objednávky prodávajícím oběma smluvními stranami považováno za uzavření kupní smlouvy. (Analogie uzavření kupní smlouvy přes internetový obchod).

O každé změně obchodních podmínek je prodávající povinen informovat kupujícího, který před tím obchodní podmínky akceptoval ve smyslu bodu 3.2.3. a vyžádat si jeho opětovnou akceptaci.

Pokud pro odeslání objednávky použil spotřebitel fax je nutné v objednávce ještě uvést, že souhlasí s použitím faxu jako prostředku komunikace na dálku pro uzavření kupní smlouvy. Náklady na použití faxu se řídí cenami příslušného telekomunikačního operátora.

Objednávky odesílané touto formou mohou být v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.

3.3 PÍSEMNÉ OBJEDNÁVKY (DOPISEM)

Spotřebitel může objednat zboží / služby z nabídky prodávajícího rovněž písemně (dopisem). Tato forma nepatří mezi prostředky komunikace na dálku. Postup je však analogický jako v případě popsaném v bodě 3.2. těchto obchodních podmínek. Výjimkou je skutečnost, že komunikace probíhá korespondenční formou prostřednictvím České pošty.

4. POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

Prodávající je povinen potvrdit přijetí objednávky spotřebiteli neprodleně po obdržení, nejpozději do 24 hod, pokud spotřebitel zaslal objednávku přes internetový obchod prodávajícího.Toto potvrzení slouží jako informace spotřebitele, že jeho objednávka byla přijata. Potvrzení však nemá charakter potvrzení objednávky, viz. bod 5.

5. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ / SLUŽEB

5.1 POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, KTERÁ JE DORUČENA PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD

Prodávající je povinen potvrdit objednávku nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího přijetí, pokud toto potvrzení nemění požadavky objednávky spotřebitele (včetně upřesňujících požadavků, tj. cena/ks, počet kusů popř. termín dodání, způsob platby...).

Pokud prodávající nemůže z jakýchkoli důvodů splnit požadavky uvedené v objednávce spotřebitele je prodávající povinen do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky zaslat upřesnění (změny) objednávky spotřebiteli a vyžádat si jeho písemný souhlas s konkrétními dodacími podmínkami, které se neshodují s původní objednávkou spotřebitele.

Bez písemného souhlasu upřesnění objednávky nemůže prodávající objednávku potvrdit. Pokud ze strany spotřebitele nedojde k potvrzení upřesnění (změny) objednávky do 10 pracovních dní od od jejího odeslání prodávajícím, považuje se objednávka spotřebitele za odmítnutou.

Pokud dojde ze strany spotřebitele ve stanovené době k akceptaci modifikované původní objednávky je prodávající povinen potvrdit tuto modifikovanou objednávku do 10 pracovních dnů od obdržení akceptace upřesnění.

Komunikace mezi prodávajícím a spotřebitelem probíhá prostřednictvím e-mailu.

5.2 POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, KTERÁ JE DORUČENA JINÝMI PROSTŘEDKY KOMUNIKACE NA DÁLKU NEŽ PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD

Potvrzení objednávky zboží / služeb se liší dle formy objednávky spotřebitele:

5.2.1. Návrh kupní smlouvy, který obsahuje oproti objednacím údajům viz. bod 5.1 i návrh specifických obchodních podmínek spotřebitele.

Prodávající je povinen potvrdit návrh kupní smlouvy nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího přijetí, pokud může garantovat splnění všech požadavků spotřebitele a pokud jsou specifické obchodní podmínky spotřebitele v návrhu kupní smlouvy pro prodávajícího akceptovatelné.

Pokud nejsou splněny podmínky specifikované v předchozím odstavci, je prodávající povinen zaslat spotřebiteli upřesnění návrhu kupní smlouvy do 10 dnů od přijetí návrhu kupní smlouvy od spotřebitele.

Tento postup se může opakovat až do oboustranné akceptace kupní smlouvy popř. jednostranné odmítnutí návrhu kupní smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.

5.2.2. Akceptace nabídky prodávajícího včetně akceptace obchodních podmínek prodávajícího

V případě akceptace nabídky prodávajícího spotřebitelem, je prodávající povinen potvrdit takovouto objednávku nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího přijetí.

5.2.3. Specifikace objednávaného zboží s elektronickou akceptací obchodních podmínek prodávajícího.

Prodávající je povinen ověřit internetovou akceptaci obchodních podmínek spotřebitelem. Jinak potvrzení této formy objednávky je shodné jako v bodu 5.1.

O každé změně obchodních podmínek je prodávající povinen informovat spotřebitele, který před tím obchodní podmínky akceptoval ve smyslu bodu 3.2.3. a vyžádat si jeho opětovnou akceptaci.

Komunikace mezi prodávajícím a spotřebitelem probíhá prostřednictvím e-mailu, pokud nemá spotřebitel e-mail pak s výslovným souhlasem spotřebitele prostřednictvím faxu.

5.3 POTVRZENÍ PÍSEMNÉ OBJEDNÁVKY

Potvrzení objednávky spotřebitele ze strany prodávajícího probíhá stejně jako v bodě 5.2.1.

Komunikace mezi prodávajícím a spotřebitelem probíhá písemně prostřednictvím České pošty.

6. CENA ZBOŽÍ / SLUŽEB

Ceny za zboží nabízené prodávajícím jsou ceny koncové.

V těchto cenách je zahrnut:

 • Recyklační poplatek dle zákona o odpadech v aktuálním znění
 • Kompletní příslušenství, které je specifikované jako součást dodávky v návodu k obsluze
 • Návod k obsluze v češtině (vyžaduje-li to způsob užití přístroje)

V těchto cenách není zahrnuto:

 • Přepravné včetně pojištění (uvedené ceny jsou stanoveny pro odběr ze skladu prodávajícího v Brně)
 • Kalibrační protokol s naměřenými hodnotami od výrobce (pokud není součástí dodávky přístroje)
 • Kalibrace přístroje od státem autorizované kalibrační laboratoře nebo AMS
 • Ověřování stanovených měřidel

Ceny uvedené v cenících prodávajícího jsou uvedeny bez DPH.

Ceny v internetovém obchodě prodávajícího u jednotlivých druhů nabízeného zboží jsou bez DPH.

Ceny přepravného včetně pojištění jsou uvedeny v „Příloze 1“

Veškeré další služby poskytované prodávajícím budou spotřebiteli sděleny na dotaz.

Pokud z jakéhokoli důvodu způsobeného např.vyšší mocí nebude moci prodávající dodržet ceny uvedené v internetovém obchodě nebo v cenících, je prodávající povinen před potvrzením objednávky spotřebitele na tuto skutečnost upozornit a vyžádat si písemný souhlas spotřebitele s jinou cenou. Pokud spotřebitel nevysloví se změnou ceny svůj souhlas, má prodávající právo objednávku odmítnout. Toto odmítnutí objednávky je prodávající povinen prokazatelně doručit spotřebiteli bez zbytečného odkladu.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Formu úhrady za zboží včetně dopravy si může spotřebitel zvolit z jedné z níže uvedených možností:

 • V hotovosti v sídle naší společnosti.
 • Dobírkou.
 • Bankovním převodem – předem na zálohovou fakturu (Zálohová faktura bude spotřebiteli doručena elektronicky, včetně nezbytných bankovních údajů naší společnosti.)

Daňový doklad (faktura) je součástí dodávky objednaného zboží.

Tyto platební podmínky se vztahují k jakékoli formě objednávky.

8. DODACÍ PODMÍNKY

8.1 PŘEVOD VLASTNICTVÍ

Vlastnictví objednaného zboží přechází na spotřebitele až po zaplacení ceny za zboží prodávajícímu. Jestliže nabude spotřebitel vlastnictví dříve než dojde k převzetí předmětu koupě, má prodávající až do doby předání zboží spotřebiteli práva a povinnosti schovatele.

8.2 TERMÍN DODÁNÍ

Termín dodání je okamžik, kdy prodávající osobně předal objednané zboží spotřebiteli (osobní odběr zboží u prodávajícího), popřípadě kdy zboží předal prvnímu přepravci (při jiném než osobním odběru zboží).

Termín dodání je prodávající povinen uvést v potvrzení objednávky spotřebitele. V případě, že si spotřebitel zvolí platbu za dodávku zboží formou zálohové faktury předem, potom se termín dodání zboží odvíjí od připsáním fakturované částky na účet prodávajícího.

Pokud spotřebitel ve své objednávce blíže specifikuje termín dodání objednaného zboží a prodávající není schopen požadovaný termín zajistit, popř. v obecném případě může prodávající zajistit dodání objednaného zboží za dobu delší než 30 pracovních dnů, pak je povinen bez zbytečných odkladů o této skutečnosti informovat spotřebitele a vyžádat si jeho písemný souhlas s reálným termínem dodání. V případě, že spotřebitel nesouhlasí s reálným termínem dodání je prodávající oprávněn objednávku odmítnout.

8.3 MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ

Spotřebitel si může vyzvednout objednané zboží přímo v sídle prodávajícího, popřípadě si může nechat zaslat zboží veřejným přepravcem nebo Českou poštou na určenou adresu v České republice nebo ve Slovenské republice. Za místo předání zboží veřejným přepravcem se považuje místo za prvními uzamykatelnými dveřmi na stanovené adrese, převážně za hlavním vchodem do objektu v přízemí budovy.

8.4 NÁKLADY SPOJENÉ S ODESLÁNÍM ZBOŽÍ (PŘEPRAVNÉ)

Náklady spojené s odesláním objednaného zboží na místo určené spotřebitelem (mimo sídlo prodávajícího) nese spotřebitel.

Aktuální ceny za přepravu vč. pojistného jsou podle hmotnosti objednaného zboží a způsobu platby uvedeny v "Příloze č. 1"

Změna těchto cen je závislá na aktuálních cenách veřejných přepravců.

8.5 PRODLENÍ SPOTŘEBITELE S PŘEVZETÍM OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

Je-li spotřebitel v prodlení s převzetím, může prodávající předmět koupě uložit na náklad spotřebitel ve veřejném skladišti nebo u jiného schovatele nebo jej může po upozornění prodat na účet spotřebitele.

Pokud si spotřebitel objedná přepravu objednaného zboží veřejným přepravce a zboží i při opakovaném doručení nepřevezme, je povinen prodávajícímu uhradit vzniklé vícenáklady.

8.6 KONTROLA ZBOŽÍ SPOTŘEBITELEM PŘI PŘEVZETÍ

Prodávající naléhavě doporučuje spotřebiteli, aby při přebírání dodávky od přepravce zkontroloval, zda dodávka objednaného zboží byla při doručení neporušena. V případě sebemenšího poškození přepravního obalu / zásilky doporučujeme zásilku před zástupcem přepravce rozbalit a zkontrolovat, zda není poškozeno přepravované zboží, zda je zásilka úplná, zda nebyl poškozen originální obal zboží. V případě, že spotřebitel zjistí poškození zboží nebo originálního obalu zboží popř. neúplnost dodávky (počet objednaných kusů, příslušenství, atp.) Je povinen sepsat se zástupcem přepravce protokol o zjištěných závadách popř. tyto závady uvést do přepravního listu. O zjištěných skutečnostech je spotřebitel povinen neprodleně informovat prodávajícího. Tímto postupem se předejde případným pozdějším komplikacím s reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě.

Podpisem přepravního listu spotřebitel stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Spotřebitel může rovněž odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou. Uplatněním rozporu s kupní smlouvou (při převzetí nebo po něm) není vyloučeno souběžné uplatnění práva odstoupit od smlouvy do 14ti dnů.

8.7 NEBEZPEČÍ NAHODILÉ ZKÁZY NEBO ZHORŠENÍ VLASTNOSTÍ

Nebezpečí nahodilé zkázy popř. nahodilého zhoršení vlastností zboží přechází na spotřebitele okamžikem převzetím věci na místě jim určeném.

Tyto dodací podmínky se vztahují k jakékoli formě objednávky.

9. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (bod 3.1 a 3.2 těchto obchodních podmínek), má spotřebitel právo dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží).

Odstoupení od smlouvy pak proběhne podle následujícího postupu:

 1. Spotřebitel sdělí svojí vůli odstoupit od smlouvy prodávajícímu formou e-mailu, ve kterém kromě konstatování, že odstupuje od smlouvy musí uvést: své jméno a příjmení, adresu, číslo faktury, kterou mu bylo dodané zboží vyfakturováno a číslo účtu, na který má být vrácená částka za zboží. Projev vůle odstoupit od smlouvy může spotřebitel vyjádřit i jiným vhodným způsobem, např. doporučeným dopisem, email však vše urychlí. Pozor! Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14.den od převzetí plnění (dodání zboží).
 2. Zboží musí být zasláno nejpozději do 5 pracovních dnů po odstoupení od smlouvy na adresu prodávajícího (doporučujeme zboží pojistit). Nezasílejte prosím zboží zpět na dobírku, taková zásilka nebude ze strany prodávajícího převzata.
 3. Vracené zboží musí být kompletní včetně příslušenství a dodaných dokladů (návod, záruční list, originální obal apod.), nepoškozené, bez známek opotřebení.
 4. Po doručení vraceného zboží prodávající provede jeho kontrolu (dle bodu 3) a odešle spotřebiteli do 5 pracovních dnů dobropis za vrácené zboží. Výše dobropisované částky může byt snížena, pokud vrácené zboží nese známky používání popř. poškození.
 5. Převod dobropisované částky za vrácené zboží vrátí prodávající na uvedený účet spotřebitele nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 6. Spotřebitel má právo pouze na náhradu obvyklých nákladů spojených s vrácením zboží.
 7. Při nesplnění podmínky č. 1 nedochází k účinnému odstoupení od smlouvy. Při nesplnění podmínky č. 3 je odstoupení od smlouvy účinné, ale prodávající je oprávněn vracenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vracené věci (zboží je poškozené, nekompletní atd.), tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno předem, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv i v následujících případech:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 6. spočívajících ve hře nebo loterii.

Na ostatní konkrétní případy, je prodávající povinen spotřebitele upozornit při potvrzení jeho objednávky a vyžádat si jeho souhlas.

Právo spotřebitele vrátit zboží podle odstavce 9 těchto obchodních podmínek se vztahuje pouze na případy, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy mezi spotřebitelem a prodávajícím pomocí prostředků komunikace na dálku.

10. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Vady musí spotřebitel uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady a nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady se může spotřebitel domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl prodávajícímu nejpozději do šesti měsíců. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované a prodávajícím popisované */, a že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

*/ Funkční vlastnosti výrobků nabízených prodávajícím jsou uvedeny ve výrobkovém katalogu prodávajícího. Vzhledem k průběžným technickým inovacím prodávaných výrobků se však detailní technická specifikace v katalogu může lišit od specifikace výrobku v době jeho objednání.

Závazná detailní technická specifikace je vždy uvedena v uživatelském návodu dodávaného s výrobkem. Nevyžaduje-li charakter užití výrobku vlastní uživatelský návodu, je závazná technická specifikace uvedena v aktuálním katalogu prodávajícího (popř. výrobce).

11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, pak se na zboží dodávané spotřebiteli vztahuje záruka 24 měsíců.

Jako podklad pro poskytnutí záruky slouží spotřebiteli dodací/záruční list popř. doklad o zakoupení věci (faktura – daňový doklad).

V záručním listu je uvedeno prohlášení prodávajícího, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva spotřebiteli, která se ke koupi věci váží.

Obsah poskytované záruky, tj. rozsah, podmínky, doba platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí jsou uvedeny v těchto záručních podmínkách a mohou být upřesněny v konkrétních návodech pro použití

Rozsah záruky pro:

Zjevné vady, za které se považuje především:

 • neshoda mezi deklarovaným a skutečně dodaným množstvím objednaných výrobků
 • neshoda deklarovaného příslušenství se skutečně dodaným příslušenstvím výrobků
 • vnější – viditelné poškození výrobku nebo jeho příslušenství

Tyto vady je spotřebitel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.

Skryté vady jsou vady jedné nebo více funkcí výrobků způsobené systémovou nebo nahodilou výrobní vadou.

Tyto vady je spotřebitel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí zboží.

Pokud spotřebitel uplatní jakoukoli vadu do 6 měsíců, vztahují se na tuto reklamaci zvláštní ustanovení občanského zákoníku.

Záruční doba začíná běžet dnem dodání výrobku spotřebiteli a prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v záruční opravě (doba od převzetí výrobku do záruční opravy do data předání opraveného výrobku spotřebiteli, popř. předání prvnímu přepravci). V případě, že je zboží v záruční době spotřebiteli vyměněno, začíná dnem výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců.

Za vadu není považována nefunkčnost výrobku ve specifických / nestandardních aplikacích pokud tyto aplikace nebyly předem odsouhlaseny prodávajícím a písemně potvrzeny při potvrzení objednávky. (Např. Měření stejnosměrného napětí baterie střídavým voltmetrem,atp.)

Záruka se nevztahuje na:

 1. opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 2. závady způsobené nesprávným používáním, pozměněním, neautorizovaným zásahem do výrobku, nedodržováním zásad údržby popřípadě poškozením (úmyslným nebo neúmyslným).
 3. závady způsobené používáním výrobku v jiných podmínkách než je stanoveno v návodu nebo katalogu
 4. porušením ochranných pečetí nebo nálepek, jsou-li takové na výrobku
 5. závady způsobené manipulací popř.skladováním, které neodpovídají pokynům v návodu nebo katalogu
 6. pojistky a baterie na jedno použití
 7. vady, se kterými byl spotřebitel seznámen a na které byla spotřebiteli poskytnuta sleva
 8. vady způsobené vyšší mocí, kterou prodávající nemohl ovlivnit (blesk, nepřiměřené kolísání sítě,atp.)
 9. další specifické případy stanovené v návodu konkrétního přístroje

Postup při uplatnění nároku na poskytnutí záruky:

Pokud spotřebitel zjistí vadu výrobku v záruční době, doporučuje prodávající, aby spotřebitel:

 1. V první řadě informoval o vadě prodávajícího, nejlépe e-mailem nebo telefonicky. Tento krok není nezbytný, ale v mnoha případech může pomoci vyřešit domnělé vady, které však byly způsobeny např. jen nezkušeností spotřebitele.
 2. V případě, že se závadu nepodařilo vyřešit krokem 1, odešle spotřebitel na adresu prodávajícího výrobek k vyřízení reklamace. Reklamované zboží může být zasláno prodávajícímu prostřednictvím jakéhokoli veřejného přepravce popř. může být předáno osobně. Náklady na přepravu k prodávajícímu hradí vždy spotřebitel.
 3. Prodávající má právo na přezkoumání reklamované vady, nejdéle však do15 pracovních dní musí o výsledku přezkoumání informovat spotřebitele
 4. V případě, že se prokáže oprávněnost reklamovaných vad, pak spotřebitel při uplatnění záruky má:
  1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 5. Vyřešení reklamace je podle bodu 4a prodávající povinen provést nejpozději do stanovené doby. Do stanovené doby se započítává i doba nutná k přezkoumání reklamované vady a doba přepravy opraveného výrobku zpět ke spotřebiteli. Tuto přepravu hradí prodávající.
 6. Doba od převzetí výrobku prodávajícím až po převzetí opraveného výrobku spotřebitelem se nezapočítává do záruční doby. Záruční doba se o tuto dobu naopak prodlužuje.
 7. Prodávající se může písemně dohodnout se spotřebitelem na přiměřené prodloužení doby opravy.
 8. Pokud prodávající nezajistí opravu reklamované závady do stanovené doby, ani se nedohodne se spotřebitelem na prodloužení doby opravy, je povinen odstranit reklamovanou vadu jako neodstranitelnou podle bodu 4b.
 9. V případě, že se prokáže neoprávněnost reklamovaných vad, je prodávající oprávněn požadovat od spotřebitele náhradu nutných nákladů na přezkoumání. Spotřebitel se s prodávajícím může dohodnout na opravě vady výrobku dle standardních podmínek servisu.
 10. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 11. Stanovená doba ve smyslu tohoto paragrafu je pro spotřebitele 30 dnů, pro ostatní zákazníky je to doba dohodnutá při přijetí reklamace.

12. MIMOZÁRUČNÍ SERVIS

Prodávající zajišťuje na dodávané výrobky pozáruční servis.

Cenu za provedení pozáruční opravy a dobu nezbytně nutnou na provedení opravy oznámí prodávající spotřebiteli maximálně do 30 dnů po přijetí výrobku do opravy. Doba na provedení opravy se odvíjí od termínu odsouhlasení předběžné ceny za opravu spotřebitelem. Bez odsouhlasení ceny a termínu opravy spotřebitelem nemůže být oprava výrobku zahájena.

Platební a dodací podmínky za provedení mimozáruční opravy jsou shodné s dodacími a platebními podmínkami za dodávku zboží. Záruka na provedenou opravu (nikoliv na celý výrobek) je 6 měsíců. Náklady na přepravu spojenou s mimozáruční opravou hradí spotřebitel.

Postup pro zasílání výrobků na pozáruční opravy je analogický jako postup při zasílání výrobků na záruční opravy (bod 11)

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Uzavřením kupní smlouvy spotřebitel souhlasí se zpracováním a archivací jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa). Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb spotřebiteli. Spotřebitel má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas s evidencí osobních údajů pro potřeby další nabídky zboží nebo služeb. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze v souladu s platnými právními předpisy.

14. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VADNÝM VÝROBKEM

Posuzování odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem se řídí zákonem č. 59 / 1998 sb. v aktuálním znění.

Prodávající je pojištěn proti přímým škodám na majetku nebo na zdraví, které by mohl způsobit vadný výrobek dodaný spotřebiteli.

Prodávající neručí za ztráty zisku (přímé i nepřímé) způsobené vadným výrobkem dodaným spotřebiteli. Prodávající neručí za škody způsobené výrobkem, jejichž původ není v provozování výrobku popř. za škody způsobené jednáním spotřebitele, které je v rozporu s návodem k použití daného výrobku.

Prodávající neručí za ztrátu dat způsobené vadným výrobkem během své životnosti ani během oprav výrobku u prodávajícího. Prodávající doporučuje spotřebiteli zálohovat pravidelně uložená data.

15. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Povinnosti a práva prodávajícího:

 1. Prodávající je povinen dodat spotřebiteli ke každému výrobku, jehož užívání to vyžaduje, návod k použití v jazyce českém. Návod může být samostatná tištěná brožura, soubor pdf. nebo odkaz na katalog.
 2. Prodávající má povinnost na žádost objednatele, který je spotřebitel, předvést objednané zboží spotřebiteli ještě před jeho objednáním nebo v případě nejasnosti s funkcí produktu, kdykoli (v pracovní dny a v pracovní době) do 6 měsíců od zakoupení produktu, v sídle prodávajícího.

Povinnosti a práva spotřebitele:

 1. Spotřebitel je povinen seznámit se s návodem k výrobku před tím, než začne výrobek používat.Tím je splněna povinnost prodávajícího ve smyslu § 617 občanského zákoníku.
 2. Pokud je návod nebo jeho část spotřebiteli nesrozumitelný má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o vysvětlení popř. předvedení výrobku.
 3. Výrobky dodávané prodávajícím nejsou ve své podstatě určeny k montáži do vyšších celků. Pokud přesto spotřebitel předpokládá tyto výrobky do vyšších celků zamontovat, pak je povinen na tuto skutečnost upozornit prodávajícího předem při objednání výrobku. Pokud se tak nestane nebude se k této skutečnosti přihlížet při prodlužování záruky ve smyslu § 621 Občanského zákoníku ani při uplatňování záruční vady ve smyslu § 623 Občanského zákoníku

16. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Výrobky splňují technické specifikace, které jsou uvedeny v katalogu nebo na internetové prezentaci prodávajícího. U výrobků, jejichž součástí je i návod k obsluze, jsou závazné údaje uvedeny v tomto návodu a mohou se lišit od údajů v katalogu nebo i na internetových stránkách. Prodávající nemůže ovlivnit skutečnost, že se aktuální technické parametry výrobků mohou v čase měnit, aniž je o této skutečnosti informován potenciální spotřebitel. Změna technických parametrů se však ve většině případů mění k lepšímu a proto nejsou tyto změny považovány za vady výrobku ve smyslu bodu 9 a 10 těchto obchodních podmínek.
 2. Prodávající prohlašuje, že všechny výrobky které jsou součástí nabídky a prodeje prodávajícího, splňují všechna právní ustanovení, která stanoví český právní řád. Zejména:
  • u všech dodávaných výrobků byla posouzena jejich shoda s požadavky stanovenými evropskou legislativou a českým právním řádem. Skutečnost, že byla posouzena shoda, označuje značka CE na výrobku, v návodu či obalu výrobku.
  • prodávající je kolektivním členem společnosti RETELA, která zajišťuje zpětný odběr a likvidaci elektroodpadu ve smyslu EU 2002/96/ES. Přehled sběrných místech je uveden na www.retela.cz
  • prodávající je rovněž registrován u společnosti EKOKOM (e.č.02267/06 - ECZ , která zajišťuje ekologickou likvidaci obalů.

17. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem: 1.2.2015 pod číslem VOPPGHV-2 a nahrazují všeobecné obchodní podmínky (1. vydání) z 1.1.2012

PŘÍLOHA Č.1

Ceny přepravného včetně pojištění pro Českou republiku platné od 1.1.2019

TypZpůsob platbyHmotnost balíku doCena v Kč bez DPH
Osobní odběr na pobočce Brno Hotově
Zálohová platba
Faktura
Bez omezení 0,-
Přepravní službou General Parcel Bankovním převodem do 50 kg a do 2m do 50tis. Kč 125,-
do 100tis. Kč 150,-
nad 100tis. Kč 200,-
Dobírka do 50 kg a do 2m do 50tis. Kč 155,-
do 100tis. Kč 180,-
nad 100tis. Kč 230,-
Česká pošta Bankovním převodem do 5 kg do 10tis. Kč 165,-
Dobírka do 5 kg do 10tis. Kč 200,-
Geis Bankovním převodem nad 50 kg a nad 2m individuální

Ceny přepravného včetně pojištění pro Slovenskou republiku platné od 1.1.2019

TypZpůsob platbyHmotnost balíku doCena v Eur bez DPH
Osobní odběr na pobočce Brno Hotově
Zálohová platba
Faktura
Bez omezení 0,-
Přepravní službou General Parcel Bankovním převodem 10 kg 9,-
15 kg 12,-
30 kg 14,-
40 kg 18,-
50 kg 22,-
Dobírka 10 kg 11,-
Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Ďalšie informácie