OBCHODNÍ PODMÍNKY GHV TRADING, SPOL. S R. O.
platné pro prodej výrobků a služeb právnickým osobám

Ke stažení v PDF

OBSAH

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 2. VYMEZENÍ POJMŮ
 3. ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ / SLUŽEB
 4. POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY
 5. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ / SLUŽEB
 6. CENA ZBOŽÍ / SLUŽEB
 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 8. DODACÍ PODMÍNKY
 9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 10. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
 11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
 12. MIMOZÁRUČNÍ SERVIS
 13. VYUŽITÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ
 14. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VADNÝM VÝROBKEM
 15. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO
 16. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
 17. PŘÍLOHA Č.1

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztahy mezi prodávajícím – společností GHV Trading, spol. s r.o. a kupujícím – podnikatelem (fyzickou nebo právnickou osobou), který nakupuje výrobky a služby z nabídky společnosti GHV Trading v přímé souvislosti se svým podnikáním.

Tyto obchodní podmínky obsahují popř. upřesňují vybraná ustanovení obchodního zákoníku č.90/2012 Sb. v aktuálním znění a zákonů souvisejících.Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí dalšími ustanoveními výše uvedených právních norem. Tyto obchodní podmínky jsou přístupné na www.ghvtrading.cz a kupující má možnost je vytisknout a dále je archivovat popř. reprodukovat.

Provozovatel internetového obchodu:

GHV Trading, spol. s r.o.
Sídlo: Edisonova 2955/3, 612 00 Brno
Tel.: +420 541235532 – 4, Fax:+420 541235387
E-mail: ghv@ghvtrading.cz | ghv@ghvtrading.sk
IČ: 18826717
DIČ: CZ18826717

Společnost je zapsána u KOS Brno, oddíl C, vložka 1525

Činnost společnosti nepodléhá režimu povolování

Předmět činnosti společnosti: prodej měřicí techniky, systémů a komponentů pro rozváděče, měřicích a testovacích přístrojů, servis a kalibrace měřicích přístrojů, konzultace a poradenství v oblasti sortimentu prodeje.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který nakupuje výrobky a služby z nabídky společnosti GHV Trading v přímé souvislosti se svým podnikáním.

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je jím podnikatel, který přímo či prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby. Prodávajícím v tomto e-shopu je společnost: GHV Trading, spol. s r.o. (viz.provozovatel internetového obchodu)

Objednávka kupujícího. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Objednávka musí obsahovat objednací číslo a typ požadovaného zboží a jeho požadované množství. Dále fakturační adresu (vč. jména, e-mailového a telefonního spojení) a dodací adresu, pokud se liší od adresy fakturační. V objednávce dále mohou být vedeny další skutečnosti, které objednávku upřesňují (např. požadovaný termín dodání, atp.)

Potvrzení přijetí objednávky. Potvrzením přijetí objednávky spotřebitele deklaruje prodávajícímu, že jeho objednávku obdržel.

Potvrzení objednávky. Potvrzením objednávky kupujícímu deklaruje prodávající, že je připraven dodat kupujícímu zboží / služby objednané specifikace, v objednaném množství, za stanovenou cenu, v daném termínu na požadované místo. Momentem odeslání potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím je kupní smlouva uzavřena. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti specifikované těmito obchodními podmínkami a nadřazenými právními normami. Potvrzení objednávky prodávající vystavuje v jazyce českém a archivuje jej společně s objednávkou za účelem úspěšného splnění objednávky. Tyto dokumenty nejsou přístupné třetím stranám.

Kupní smlouva. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

Nákup zboží kupujícím v sídle prodávajícího Kupující si může zboží zakoupit i bez předchozí objednávky přímo v sídle prodávajícího. Za uzavření kupní smlouvy je v tomto případě považován podpis kupujícího na dokladu o převzetí zboží od prodávajícího a zaplacení jeho ceny prodávajícímu. Obchodní podmínky prodávajícího jsou i v tomto případě k dispozici kupujícímu a ten se s nimi může seznámit.

3. ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ / SLUŽEB

3.1 OBJEDNÁVKA PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD

Formulář objednávky se kupujícímu objeví na internetových stránkách www.ghvtrading.cz popř. www.ghvtrading.sk, jakmile kupující vloží vybrané zboží do košíku. Po dokončení výběru zboží se kupujícímu objeví další formulář, ve kterém si kupující zvolí způsob platby a převzetí zboží. Následně vyplní své firemní údaje (fakturační adresu jméno a příjmení pracovníka, který objednávku vystavil, IČ, DIČ, telefonické a e-mailové spojení, popř. další údaje umožňující vystavit daňový doklad dle zákona 588/1992 Sb. v aktuálním znění.

Pokud se adresa, na kterou chce zboží zaslat, liší od fakturační adresy, vyplní kupující i dodací adresu vč. telefonu - pro případnou komunikaci s dopravcem. Součástí objednacího procesu přes internetový obchod je i seznámení se a odsouhlasení těchto obchodních podmínek. Bez odsouhlasení obchodních podmínek a vyplnění nezbytných osobních údajů nelze objednávku odeslat. Před vlastním odesláním objednávky si kupující může ještě jednou objednávku zkontrolovat popř. změnit a rozhodnout se, zda ji odešle či nikoli. Objednávku lze vyplnit a odeslat v jazyce českém (pokud kupující objednává na www.ghvtrading.cz) nebo v jazyce slovenském (pokud kupující objednává na www.ghvtrading.sk).

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí budoucí kupní smlouvy. Odeslaná objednávka je závazná!

3.2 OBJEDNÁVKA JINÝMI PROSTŘEDKY KOMUNIKACE NEŽ PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD

Kupující může objednat zboží / služby z nabídky prodávajícího rovněž prostřednictvím e-mailu, faxu popř. písemně prostřednictvím České pošty. Při této formě objednávky se nevyužívá žádný speciální formulář. Kupující pouze musí dostatečně srozumitelnou formou specifikovat objednávané zboží popř. služby. V objednávce musí uvést název a objednací číslo požadovaného zboží, počet a cenu za kus, dále firemní údaje (fakturační adresu jméno a příjmení pracovníka, který objednávku vystavil, IČ, DIČ, telefonické a e-mailové spojení, popř. další údaje umožňující vystavit daňový doklad dle zákona 588/1992 Sb. v aktuálním znění.

Pokud se adresa, na kterou chce kupující zboží zaslat, liší od fakturační adresy, vyplní kupující i dodací adresu vč. telefonu - pro případnou komunikaci s dopravcem.

Objednávka může mít formu:

3.2.1. Návrhu kupní smlouvy, který obsahuje kromě výše uvedených skutečností i návrh obchodních podmínek kupujícího.

3.2.2. Akceptace nabídky prodávajícího včetně akceptace obchodních podmínek prodávajícího

3.2.3. Specifikace objednávaného zboží s odvoláním na konkrétní rámcovou smlouvu, která smluvně upravuje obchodní podmínky mezi kupujícím a prodávajícím.

3.2.4. Specifikace objednávaného zboží bez odvolání na konkrétní rámcovou smlouvu s elektronickou akceptací obchodních podmínek prodávajícího.

Pozn.: Před odesláním první objednávky formou 3.2.4. je kupující povinen odsouhlasit tyto obchodní podmínky prodávajícího s tím, že na základě těchto podmínek bude e-mailové potvrzení objednávky prodávajícím oběma smluvními stranami považováno za uzavření kupní smlouvy. (Analogie uzavření kupní smlouvy přes internetový obchod).

O každé změně obchodních podmínek je prodávající povinen informovat kupujícího, který před tím obchodní podmínky akceptoval ve smyslu bodu 3.2.4. a vyžádat si jeho opětovnou akceptaci.

3.2.5. Specifikace objednávaného zboží bez odvolání na konkrétní rámcovou smlouvu bez internetové akceptace obchodních podmínek prodávajícího.

Objednávky kupujícího mohou být v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.

4. POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

Prodávající je povinen potvrdit přijetí objednávky kupujícímu neprodleně po obdržení, nejpozději do 24 hod, pokud kupující zaslal objednávku přes internetový obchod prodávajícího. Toto potvrzení slouží jako informace kupujícímu, že jeho objednávka byla přijata. Potvrzení však nemá charakter potvrzení objednávky, viz. bod 5.

5. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ / SLUŽEB

5.1 POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, KTERÁ JE DORUČENA PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD

Prodávající je povinen potvrdit objednávku nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího přijetí, pokud toto potvrzení nemění požadavky objednávky kupujícího (včetně upřesňujících požadavků, tj. cena/ks, počet kusů popř. termín dodání,způsob platby...).

Pokud prodávající nemůže z jakýchkoli důvodů splnit požadavky uvedené v objednávce kupujícího je prodávající povinen do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky zaslat upřesnění (změny) objednávky kupujícímu a vyžádat si jeho písemný souhlas s konkrétními dodacími podmínkami, které se neshodují s původní objednávkou kupujícího.

Bez písemného souhlasu upřesnění objednávky nemůže prodávající objednávku potvrdit. Pokud ze strany kupujícího nedojde k potvrzení upřesnění (změny) objednávky do 10 pracovních dní od od jejího odeslání prodávajícím, považuje se objednávka kupujícího za odmítnutou. Pokud dojde ze strany kupujícího ve stanovené době k akceptaci modifikované původní objednávky, je prodávající povinen potvrdit tuto modifikovanou objednávku do 10 pracovních dnů od obdržení akceptace upřesnění.

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá prostřednictvím e-mailu.

V případě, že dodavatelsko – odběratelské vztahy jsou dlouhodobého charakteru a mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena rámcová obchodní smlouvu, pak se potvrzení objednávky kupujícího řídí touto rámcovou smlouvou.

5.2 POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, KTERÁ JE DORUČENA JINÝMI PROSTŘEDKY KOMUNIKACE NEŽ PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD

Potvrzení objednávky zboží / služeb se liší dle formy objednávky kupujícího:

5.2.1. Návrh kupní smlouvy, který obsahuje oproti objednacím údajům viz. bod 5.1 i návrh specifických obchodních podmínek kupujícího.

Prodávající je povinen potvrdit návrh kupní smlouvy nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího přijetí, pokud může garantovat splnění všech požadavků kupujícího a pokud jsou specifické obchodní podmínky kupujícího v návrhu kupní smlouvy pro prodávajícího akceptovatelné.

Pokud nejsou splněny podmínky specifikované v předchozím odstavci, je prodávající povinen zaslat kupujícímu upřesnění návrhu kupní smlouvy do 10 dnů od přijetí návrhu kupní smlouvy od kupujícího.

Tento postup se může opakovat až do oboustranné akceptace kupní smlouvy popř. jednostranné odmítnutí návrhu kupní smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.

5.2.2. Akceptace nabídky prodávajícího včetně akceptace obchodních podmínek prodávajícího V případě akceptace nabídky prodávajícího kupujícím, je prodávající povinen potvrdit takovouto objednávku nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího přijetí.

5.2.3. Specifikace objednávaného zboží s odvoláním na konkrétní rámcovou smlouvu, která smluvně upravuje obchodní podmínky mezi kupujícím a prodávajícím. Potvrzení této formy objednávky se postupuji shodně jako v bodu 5.1. nespecifikuje –li tento postup rámcová smlouva jinak.

5.2.4. Specifikace objednávaného zboží s elektronickou akceptací obchodních podmínek prodávajícího bez odvolání na konkrétní rámcovou smlouvu. Prodávající je povinen ověřit internetovou akceptaci obchodních podmínek kupujícím. Jinak potvrzení této formy objednávky je shodné jako v bodu 5.1.

O každé změně obchodních podmínek je prodávající povinen informovat kupujícího, který před tím obchodní podmínky akceptoval ve smyslu bodu 3.2.4. a vyžádat si jeho opětovnou akceptaci.

5.2.5. Specifikace objednávaného zboží bez odvolání na konkrétní rámcovou smlouvu bez internetové akceptace obchodních podmínek prodávajícího.

Postup potvrzení této formy objednávky je obdobné jako v bodu 5.1. Prodávající i kupující se musejí písemně shodnout na obchodních podmínkách a jednoznačně specifikovat objednané zboží z hlediska množství, technické specifikace, ceny a termínu dodáni.

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá prostřednictvím e-mailu.

6. CENA ZBOŽÍ / SLUŽEB

Ceny za zboží nabízené prodávajícím jsou ceny koncové a vycházejí z užitných vlastností výrobků, provozních nákladů výrobce a prodávajícího, kurzu CZK, platných cenových, daňových a celních předpisů. Ceny uvedené v cenících prodávajícího jsou uvedeny v Kč popř. v Euro bez DPH, bez množstevních, dealerských nebo jiných slev. Ceníky jsou dostupné na www.ghvtrading.cz popř. www.ghvtrading.sk. Ceníky je možno na vyžádání zaslat na CD.

Platnost těchto ceníků je do vydání nových ceníků. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceníky bez předchozího upozornění.

Ceny v internetovém obchodě Prodávajícího u jednotlivých druhů nabízeného zboží jsou bez DPH.

V těchto cenách je zahrnut:

 • Recyklační poplatek dle zákona o odpadech v aktuálním znění (podléhá-li daný výrobek příslušnému zákonu)
 • Kompletní příslušenství, které je specifikované jako součást dodávky v návodu k obsluze
 • Návod k obsluze v češtině (vyžaduje-li to způsob užití přístroje)

V těchto cenách není zahrnuto:

 • Přepravné včetně pojištění (uvedené ceny jsou stanoveny pro odběr ze skladu prodávajícího v Brně)
 • Kalibrační protokol s naměřenými hodnotami od výrobce (pokud není standardní součástí dodávky přístroje)
 • Kalibrace přístroje od státem autorizované kalibrační laboratoře nebo AMS
 • Ověřování stanovených měřidel

Ceny přepravného včetně pojištění jsou uvedeny v "Příloze 1"

Ceny ostatních poskytovaných služeb stejně jako ceny výrobků, které nejsou uvedeny v ceníku jsou kalkulovány individuálně a budou kupujícímu sděleny na dotaz.

Pokud z jakéhokoli důvodu způsobeného např.vyšší mocí nebude moci prodávající dodržet ceny uvedené v internetovém obchodě nebo v cenících, je prodávající povinen před potvrzením objednávky kupujícího na tuto skutečnost upozornit a vyžádat si písemný souhlas kupujícího s jinou cenou. Pokud kupující nevysloví se změnou ceny svůj souhlas, má prodávající právo objednávku odmítnout. Toto odmítnutí objednávky je prodávající povinen prokazatelně doručit kupujícímu bez zbytečného odkladu.

V rámcových obchodních smlouvách mohou být definovány slevy poskytované prodávajícím kupujícímu na výrobky. Slevy mohou být i předmětem jiné ústní nebo písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Formu úhrady za zboží objednané přes internetový obchod si může kupující zvolit z jedné z níže uvedených možností:

 • V hotovosti v sídle naší společnosti.
 • Dobírkou.
 • Bankovním převodem – předem na zálohovou fakturu (Zálohová faktura bude kupujícímu doručena elektronicky, včetně nezbytných bankovních údajů naší společnosti.)

Pokud kupující objednal zboží jiným způsobem než přes internetový obchod, pak způsob platby za dodané výrobky / služby stanoví prodávající, na základě konkrétních podmínek daného obchodního případu.

U smluvních partnerů lze definovat platební podmínky v rámcových smlouvách.

Daňový doklad na dodané zboží je kupujícímu oproti podpisu předán při osobním odběru zboží nebo odeslán do 2 pracovních dnů poštou.

Smluvní penále: Při zpoždění platby za dodávku výrobků přísluší prodávajícímu smluvní penále ve výši stanovené obchodním zákoníkem. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu toto penále do 14 dnů po vystavení penalizační faktury.

V případě, že kupující neuhradí smluvní cenu za dodané zboží / služby do 60 dnů po stanovené lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn postoupit pohledávku vůči kupujícímu třetí straně.

8. DODACÍ PODMÍNKY

8.1 PŘEVOD VLASTNICTVÍ

Vlastnictví objednaného zboží přechází na kupujícího zaplacením ceny za zboží prodávajícímu popř. předáním zboží, pokud rámcová smlouva nestanoví jinak. Jestliže nabude kupující vlastnictví dříve než dojde k převzetí předmětu koupě, má prodávající až do doby předání zboží kupujícímu práva a povinnosti schovatele.

8.2 TERMÍN DODÁNÍ

Termín dodání je okamžik, kdy prodávající osobně předal objednané zboží kupujícímu (osobní odběr zboží u prodávajícího), popřípadě kdy zboží předal prvnímu přepravci (při jiném než osobním odběru zboží).

Objednané zboží je kupujícímu převážně dodáváno ihned ze skladu nebo do 30 pracovních dnů po vyjasnění objednávky. Ve specifických případech může být zboží dodáno i v delších dodacích lhůtách

Termín dodání je prodávající povinen uvést v potvrzení objednávky kupujícímu. V případě, že si kupující platí za dodávku zboží zálohové faktury předem, potom se termín dodání zboží odvíjí od připsáním fakturované částky na účet prodávajícího.

Pokud kupující ve své objednávce blíže specifikuje termín dodání objednaného zboží a prodávající není schopen požadovaný termín zajistit, popř. v obecném případě může prodávající zajistit dodání objednaného zboží za dobu delší než 30 pracovních dnů, pak je povinen bez zbytečných odkladů o této skutečnosti informovat kupujícího a vyžádat si jeho písemný souhlas s reálným termínem dodání. V případě, že kupující nesouhlasí s reálným termínem, dodání je prodávající oprávněn objednávku odmítnout.

8.3 MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující si může vyzvednout objednané zboží přímo v sídle prodávajícího, popřípadě si může nechat zaslat zboží veřejným přepravcem nebo Českou poštou na určenou adresu v České republice nebo ve Slovenské republice. Za místo předání zboží veřejným přepravcem se považuje místo za prvními uzamykatelnými dveřmi na stanovené adrese, převážně za hlavním vchodem do objektu v přízemí budovy.

8.4 NÁKLADY SPOJENÉ S ODESLÁNÍM ZBOŽÍ (PŘEPRAVNÉ)

Náklady spojené s odesláním objednaného zboží na místo určené kupujícím (mimo sídlo prodávajícího) nese kupující, pokud není dohodnuto jinak.

Aktuální ceny za přepravu vč. pojistného jsou podle hmotnosti objednaného zboží a způsobu platby uvedeny v "Příloze 1"

Změna těchto cen je závislá na aktuálních cenách veřejných přepravců.

8.5 PRODLENÍ KUPUJÍCÍHO S PŘEVZETÍM OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

Je-li kupující v prodlení s převzetím, může prodávající předmět koupě uložit na náklad kupujícího ve veřejném skladišti nebo u jiného schovatele nebo jej může po upozornění prodat na účet kupujícího. Pokud si kupující objedná přepravu objednaného zboží veřejným přepravce a zboží i při opakovaném doručení nepřevezme, je povinen prodávajícímu uhradit vzniklé vícenáklady.

8.6 KONTROLA ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM PŘI PŘEVZETÍ

Prodávající naléhavě doporučuje kupujícímu, aby při přebírání dodávky od přepravce zkontroloval, zda dodávka objednaného zboží byla při doručení neporušena. V případě sebemenšího poškození přepravního obalu / zásilky doporučujeme zásilku před zástupcem přepravce rozbalit a zkontrolovat, zda není poškozeno přepravované zboží, zda je zásilka úplná, zda nebyl poškozen originální obal zboží. V případě, že kupující zjistí poškození zboží nebo originálního obalu zboží popř. neúplnost dodávky (počet objednaných kusů, příslušenství, atp.) Je povinen sepsat se zástupcem přepravce protokol o zjištěných závadách popř. tyto závady uvést do přepravního listu. O zjištěných skutečnostech je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. Tímto postupem se předejde případným pozdějším komplikacím s reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě.

Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

8.7 NEBEZPEČÍ NAHODILÉ ZKÁZY NEBO ZHORŠENÍ VLASTNOSTÍ

Nebezpečí nahodilé zkázy popř. nahodilého zhoršení vlastností zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetím věci na místě jim určeném.

Tyto dodací podmínky se vztahují k jakékoli formě objednávky.

Nedílnou součástí dodávky je dodací / záruční list.

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy se řídí ustanovením občanského zákoníku 89/2012 Sb. v aktuálním znění. Kupující může vrátit dodané zboží z jiného důvodu než je jeho rozpor s kupní smlouvou jen formou zpětného odprodeje prodávajícímu. Cena za tento odprodej se stanoví dohodou smluvních stran.

10. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované a prodávajícím popisované */, a že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

*/ Funkční vlastnosti výrobků nabízených prodávajícím jsou uvedeny ve výrobkovém katalogu prodávajícího. Vzhledem k průběžným technickým inovacím prodávaných výrobků se však detailní technická specifikace v katalogu může lišit od specifikace výrobku v době jeho objednání.

Závazná detailní technická specifikace je vždy uvedena v uživatelském návodu dodávaného s výrobkem. Nevyžaduje-li charakter užití výrobku vlastní uživatelský návodu, je závazná technická specifikace uvedena v aktuálním katalogu prodávajícího (popř. výrobce).

11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba, kterou poskytuje prodávající vychází ze záruční doby specifikované výrobcem a je uvedena v záručním / dodacím listě. Rovněž může být uvedena v uživatelském návodu nebo katalogu.

Záruční doba začíná dnem dodání výrobku kupujícímu popř. předáním výrobku prvnímu přepravci.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je výrobek v záruční opravě (doba od převzetí výrobku do záruční opravy do data předání opraveného výrobku kupujícímu, popř. předání prvnímu přepravci).

Předmět záruky: Pokud kupující v záruční době zjistí, že výrobek, např. vinou skryté vady, nesplňuje technické parametry uvedené v přiloženém uživatelském má právo vadný výrobek reklamovat a prodávající má povinnost reklamovaný výrobek bezplatně opravit tak, aby opětně splňoval garantované technické parametry nebo výrobek vyměnit za výrobek nový.

Jako podklad pro poskytnutí záruky slouží kupujícímu dodací/záruční list popř. doklad o zakoupení věci (faktura – daňový doklad).

Obsah poskytované záruky, tj. rozsah, podmínky, doba platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí jsou uvedeny v těchto záručních podmínkách a mohou být upřesněny v konkrétních návodech pro použití

Rozsah záruky pro:

Zjevné vady, za které se považuje především:

 • neshoda mezi deklarovaným a skutečně dodaným množstvím objednaných výrobků
 • neshoda deklarovaného příslušenství se skutečně dodaným příslušenstvím výrobků
 • vnější – viditelné poškození výrobku nebo jeho příslušenství

Tyto vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.

Skryté vady jsou vady jedné nebo více funkcí výrobků způsobené systémovou nebo nahodilou výrobní vadou.

Tyto vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu v záruční době.

Záruka se nevztahuje na:

 1. opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 2. závady způsobené nesprávným používáním, pozměněním, neautorizovaným zásahem kupujícího do výrobku, nedodržováním zásad údržby popřípadě poškozením (úmyslným nebo neúmyslným).
 3. závady způsobené používáním výrobku v jiných podmínkách než je stanoveno v návodu nebo katalogu
 4. porušením ochranných pečetí nebo nálepek, jsou-li takové na výrobku
 5. závady způsobené manipulací popř. skladováním, které neodpovídají pokynům v návodu nebo katalogu
 6. pojistky a baterie na jedno použití
 7. vady, se kterými byl kupující seznámen a na které byla kupujícímu poskytnuta sleva
 8. vady způsobené vyšší mocí, kterou prodávající nemohl ovlivnit (blesk, nepřiměřené kolísání sítě,atp.)
 9. další specifické případy stanovené v návodu konkrétního přístroje

Za vadu není považována nefunkčnost výrobku ve specifických / nestandardních aplikacích pokud tyto aplikace nebyly předem odsouhlaseny prodávajícím a písemně potvrzeny při potvrzení objednávky. (Např. Měření stejnosměrného napětí baterie střídavým voltmetrem,atp.)

Postup při uplatnění nároku na poskytnutí záruky:

Pokud kupující zjistí vadu výrobku v záruční době, doporučuje prodávající následující postup:

 1. V první řadě informovat o vadě prodávajícího, nejlépe e-mailem nebo telefonicky. Tento krok není nezbytný, ale v mnoha případech může pomoci vyřešit domnělé vady.
 2. V případě, že se závadu nepodařilo vyřešit krokem 1, odešle kupující na adresu prodávajícího výrobek k vyřízení reklamace. Reklamované zboží může být zasláno prodávajícímu prostřednictvím jakéhokoli veřejného přepravce popř. může být předáno osobně. Náklady na přepravu k prodávajícímu hradí vždy kupující.
 3. Prodávající má právo na přezkoumání reklamované vady, nejdéle však do15 pracovních dní musí o výsledku přezkoumání informovat kupujícího.
 4. V případě, že se prokáže oprávněnost reklamovaných vad, pak kupující při uplatnění záruky má:
  1. bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny (jde-li o vadu odstranitelnou).
  2. výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy (jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží nebo jde-li o vady odstranitelné vyskytující se však ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží)
 5. Vyřešení reklamace je podle bodu 4.a) prodávající povinen provést nejpozději do stanovené doby. Do stanovené doby se započítává i doba nutná k přezkoumání reklamované vady a doba přepravy opraveného výrobku zpět ke kupujícímu. Tuto přepravu hradí prodávající.
 6. Doba od převzetí výrobku prodávajícím až po převzetí opraveného výrobku kupujícím se nezapočítává do záruční doby. Záruční doba se o tuto dobu naopak prodlužuje.
 7. Prodávající se může písemně dohodnout se s kupujícím na přiměřené prodloužení doby opravy.
 8. Pokud prodávající nezajistí opravu reklamované závady do stanovené doby, ani se nedohodne s kupujícím na prodloužení doby opravy, je povinen odstranit reklamovanou vadu jako neodstranitelnou podle bodu 3b.
 9. V případě, že se prokáže neoprávněnost reklamovaných vad, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu nutných nákladů na přezkoumání. Kupující se s prodávajícím může dohodnout na opravě vady výrobku dle standardních podmínek servisu.
 10. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 11. Stanovená doba ve smyslu tohoto paragrafu je pro kupujícího doba dohodnutá při přijetí reklamace.

12. MIMOZÁRUČNÍ SERVIS

Prodávající zajišťuje na dodávané výrobky pozáruční servis.

Cenu za provedení pozáruční opravy a dobu nezbytně nutnou na provedení opravy oznámí prodávající kupujícímu maximálně do 30 dnů po přijetí výrobku do opravy. Doba na provedení opravy se odvíjí od termínu odsouhlasení předběžné ceny za opravu kupujícím. Bez odsouhlasení ceny a termínu opravy kupujícím nemůže být oprava výrobku zahájena.

Platební a dodací podmínky za provedení mimozáruční opravy jsou shodné s dodacími a platebními podmínkami za dodávku zboží. Záruka na provedenou opravu (nikoliv na celý výrobek) je 6 měsíců. Náklady na přepravu spojenou s mimozáruční opravou hradí kupující.

Postup pro zasílání výrobků na pozáruční opravy je analogický jako postup při zasílání výrobků na záruční opravy (bod 11)

13. VYUŽITÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající si vyhrazuje právo využít získané kontaktní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit s tímto využíváním nesouhlas. V případě, že prodávající obdržel písemný nesouhlas kupujícího s výše uvedeným využíváním kontaktních údajů, je povinen toto užívání kontaktních údajů ukončit.

14. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VADNÝM VÝROBKEM

Posuzování odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem se řídí zákonem č. 59 / 1998 sb. v aktuálním znění.

Prodávající je pojištěn proti přímým škodám na majetku nebo na zdraví, které by mohl způsobit vadný výrobek dodaný kupujícímu. Prodávající neručí za ztráty zisku (přímé i nepřímé) způsobené vadným výrobkem dodaným kupujícímu. Prodávající neručí za škody způsobené výrobkem, jejichž původ není v provozování výrobku popř. za škody způsobené jednáním kupujícím, které je v rozporu s návodem k použití daného výrobku.

Prodávající neručí za ztrátu dat způsobené vadným výrobkem během své životnosti ani během oprav výrobku u prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu zálohovat pravidelně uložená data.

15. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Výrobky splňují technické specifikace, které jsou uvedeny v katalogu nebo na internetové prezentaci prodávajícího. U výrobků, jejichž součástí je i návod k obsluze, jsou závazné údaje uvedeny v tomto návodu a mohou se lišit od údajů v katalogu nebo i na internetových stránkách. Prodávající nemůže ovlivnit skutečnost, že se aktuální technické parametry výrobků mohou v čase měnit, aniž je o této skutečnosti informován potenciální kupující. Změna technických parametrů se však ve většině případů mění k lepšímu a proto nejsou tyto změny považovány za vady výrobku ve smyslu bodu 9 a 10 těchto obchodních podmínek.
 2. Prodávající prohlašuje, že všechny výrobky které jsou součástí nabídky a prodeje prodávajícího, splňují všechna právní ustanovení, která stanoví český právní řád. Zejména:
  • u všech dodávaných výrobků byla posouzena jejich shoda s požadavky stanovenými evropskou legislativou a českým právním řádem. Skutečnost, že byla posouzena shoda, označuje značka CE na výrobku, v návodu či obalu výrobku.
  • prodávající je kolektivním členem společnosti RETELA, která zajišťuje zpětný odběr a likvidaci elektroodpadu ve smyslu EU 2002/96/ES. Přehled sběrných místech je uveden na www.retela.cz
  • prodávající je rovněž registrován u společnosti EKOKOM (e.č.02267/06 - ECZ , která zajišťuje ekologickou likvidaci obalů.

16. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem: 1.2.2015 pod číslem VOPPGHV-6 a nahrazují všeobecné obchodní podmínky (5. vydání) z 1.1.2012

PŘÍLOHA Č.1

Ceny přepravného včetně pojištění pro Českou republiku platné od 1.1.2019

TypZpůsob platbyHmotnost balíku doCena v Kč bez DPH
Osobní odběr na pobočce Brno Hotově
Zálohová platba
Faktura
Bez omezení 0,-
Přepravní službou General Parcel Bankovním převodem do 50 kg a do 2m do 50tis. Kč 125,-
do 100tis. Kč 150,-
nad 100tis. Kč 200,-
Dobírka do 50 kg a do 2m do 50tis. Kč 155,-
do 100tis. Kč 180,-
nad 100tis. Kč 230,-
Česká pošta Bankovním převodem do 5 kg do 10tis. Kč 165,-
Dobírka do 5 kg do 10tis. Kč 200,-
Geis Bankovním převodem nad 50 kg a nad 2m individuální

Ceny přepravného včetně pojištění pro Slovenskou republiku platné od 1.1.2019

TypZpůsob platbyHmotnost balíku doCena v Eur bez DPH
Osobní odběr na pobočce Brno Hotově
Zálohová platba
Faktura
Bez omezení 0,-
Přepravní službou General Parcel Bankovním převodem 10 kg 9,-
15 kg 12,-
30 kg 14,-
40 kg 18,-
50 kg 22,-
Dobírka 10 kg 11,-
Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Ďalšie informácie