AMS - Autorizované metrologické stredisko

Úradné overenie, ciachovanie a kalibrácia transformátorov

Vo svete meracích transformátorov je GHV už 30 rokov významným hráčom známym predovšetkým ako výhradný dodávateľ transformátorov nemeckého výrobcu MBS, a to ako pre Česko, tak pre Slovensko. Keďže radi ponúkame komplexné a kvalitné riešenia funkčné mnoho rokov, kvalitu nami dodávaných meracích transformátorov (MTP) nízkeho napätia nepretržite overuje naše vlastné Autorizované metrologické stredisko (AMS), resp ciachovňa.

Metrologické stredisko GHV zaisťuje úradné overovanie, resp. ciachovanie pre fakturačné transformátory, rovnako tak, ako ich kalibrácie. Kvalitné zázemie našej ciachovne spolu výdatnými skladovými zásobami transformátorov nám ummožňuje flexibilnľ reagovať na požiadaky pre rôznorodé fakturačné merania našich zákazníkov.

Úradné overovanie meracích transformátorov (ciachovanie MTP) pre Česko aj Slovensko

Podkladom pre prevádzku metrologického strediska je jeho autorizácia, ktorú nám udelil český Úrad pre technickú normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo (ÚNMZ) a priradil mu značku K2, ktorá je súčasťou plomby každého overeného transformátora. Na základe tejto autorizácie je možné vykonávať overovanie meracích transformátorov prúdu aj iných výrobcov.

Okrem českej autorizácie schválil činnosť ciachovne taktiež slovenský Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, čo kvitujú nielen naši slovenskí zákazníci ale aj českí zákazníci dodávajúci svoje rozvádzače na Slovenský trh.

Transformátory výrobcu MBS sú určené pre prevádzku v hladine nízkeho napätia do 0,72 kV (typ ASR a ASK), alebo 1,2 kV (typ CTB) a spĺňajú požiadavky STN EN 61869-1+2.
Meracie transformátory používané ako stanovené meradlá sú schválené Českým a slovenským metrologickým inštitútom a na štítku musia mať uvedené číslo schválenia typu, bez ktorého nie je možné úradné overenie vykonať.

Rozsah primárneho prúdu overovaných transformátorov je max. 3 000 A s prevodom na sekundárny prúd v hodnote 1 A alebo 5 A a v triede presnosti 0,5, 0,5S, 0,2 či 0,2S. Overenie vyšších prevodov vám sprostredkujeme v partnerskom laboratóriu. Všetky overené transformátory spĺňajú Opatrenia všeobecnej povahy 0111-OOP-C088-18 Technické predpisy metrologické TPM 2272-99.

Každý overený transformátor je opatrený štítkom s uvedenou úradnou značkou K2 spolu s posledným dvojčíslom roku, v ktorom bol transformátor overený. Štandardnou súčasťou je potom plombovacia krytka, ktorá je spravidla vyžadovaná pre zaplombovanie meracích transformátorov určených na fakturačné meranie. K overeným transformátorom dodávame aj dokument Potvrdenie o overení stanoveného meradla. Toto potvrdenie novo, od 1. 10. 2021, v súlade s predpisom MP 002 ČMI, neobsahuje úradné razítko AMS, ale iba podpis. 


Uložit vzor potvrzení ověření stanoveného měřidla

Kalibrácia meracích transformátorov

Naše metrologické stredisko zaisťuje tiež kalibráciu meracích transformátorov, a to v zhode s právnymi, technickými a metrologickými predpismi. Rozsah primárneho menovitého prúdu kalibrovaných transformátorov je max. do 3 000 A s prevodom na sekundárny prúd v hodnote 1 A alebo 5 A a v ľubovoľnej triede presnosti.

Uložiť vzor kalibračného listu

Apendix: