Všeobecné obchodné podmienky

společnosti GHV Trading, spol. s r. o.

se sídlem: Edisonova 2955/3, Brno 612 00
IČO: 18826717; DIČ: CZ18826717 vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1525
Bankovní spojení
CZK: ČSOB Brno; č. ú: 372517553/0300
EUR: ČSOB Malacky; č. ú: 4007829258/7500; IBAN: SK9275000000004007829258
Email: ghv@ghvtrading.cz
Web: www.ghvtrading.cz

(dále jen „Prodávající“)

OBSAH

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
II. INFORMACE O CENÁCH
III. INFORMACE O ZBOŽÍ
IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
VI. DODACÍ PODMÍNKY
VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PLATNÁ PRO SPOTŘEBITELE
VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY
IX. DORUČOVÁNÍ
X. OSOBNÍ ÚDAJE
XI. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
PŘÍLOHA Č.1 - CENY PŘEPRAVNÉHO
PŘÍLOHA Č.2 - REKLAMAČNÍ ŘÁD
PŘÍLOHA Č.3 - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající z obchodních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím (dále také i Smluvní strany), vznikající při prodeji zboží a služeb dle aktuální nabídky prodávajícího.

 2. Kupující - spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 3. Kupující - podnikatel je osoba, která není spotřebitel a která uzavírá smlouvy související s vlastním podnikáním, případně také osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 4. Veškerá obchodní ujednání, která nejsou upravena těmito obchodními podmínkami, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími. Je-li kupující spotřebitel, řídí se neupravené vztahy v těchto obchodních podmínkách také zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

 5. Specifické ujednání nebo požadavky v objednávce, které se od těchto Všeobecných obchodních podmínek liší, jsou pro prodávajícího závazné pouze v případě, že prodávajícím byly písemně potvrzeny. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 6. Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kupující při objednání zboží na internetových stránkách musí potvrdit souhlas s těmito podmínkami.

 7. Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny v českém jazyce, taktéž kupní smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

II. INFORMACE O CENÁCH

 1. Ceny zboží jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího. Ceny nejsou uvedeny u všech nabízených položek, pouze u těch, které lze zakoupit přímo na internetových stránkách vložením do košíku. Ceny ostatních produktů jsou na dotaz, které prodávající sdělí vystavenou nabídkou, případně na vyžádání zašle ceník v elektronické podobě.

 2. Ceny uvedené na internetových stránkách i v ceníku jsou kalkulovány bez nákladů na přepravu a nákladů na balení. Ceny za přepravu zboží jsou uvedené ve zvláštním ceníku, který je ke stažení v elektronické podobě z internetových stránek. Ceny za přepravu jsou také zobrazeny při nákupu na internetových stránkách při výběru přepravy. Ceny přepravného jsou závislé na ceně zboží, hmotnosti dodávaného zboží a na způsobu přepravy. V případě zásilek větších rozměrů, hmotnosti nebo ceny jsou náklady na přepravu kalkulovány samostatně a prodávající vystaví speciální nabídku.

 3. Veškeré ceny uváděné prodávajícím v potvrzení objednávek jsou tvořeny dohodou smluvních stran.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny vydáním nového ceníku. Na internetových stránkách se ceny mění ke dni platnosti nového ceníku.

 5. Kupní ceny zboží, které spadají pod zákon 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, zahrnují také recyklační příspěvek na likvidaci elektrozařízení. Informace o výši recyklačního příspěvku je uváděna na faktuře.

III. INFORMACE O ZBOŽÍ

 1. Popis zboží, jeho technické parametry a vlastnosti, jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího nebo v katalogových listech, které jsou k dispozici ke stažení v elektronické podobě. Prodávající nabízí také katalogy v papírovém provedení, které zasílá nebo předá na požádání.

 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Každá objednávka kupujícího je přezkoumána a v případě odlišností je kupující neprodleně informován o změně parametrů jeho objednávky a vystavena nová nabídka.

 3. Prodávající deklaruje, že veškeré nabízené zboží je v souladu s příslušnými předpisy a normami platnými v České republice. Veškeré dodávané zboží splňuje technické parametry uvedené v katalogovém listě, popř. v návodu k použití. Na všechny dodávané výrobky je výrobcem vystaveno prohlášení o shodě.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující objednává zboží z aktuální nabídky sortimentu prodávajícího písemnou objednávkou zaslanou prodávajícímu e-mailem na adresu ghv@ghvtrading.cz nebo vytvoření objednávky na internetových stránkách prodávajícího nebo odsouhlasením nabídky vytvořené prodávajícím na základě poptávky kupujícího.

 2. Písemná objednávka zaslaná na e-mail musí obsahovat nejméně následující náležitosti:

  • datum objednávky,

  • specifikace položky zboží nebo služeb z nabídky prodávajícího (objednací kód, název),

  • požadované množství,

  • termín a místo dodání zboží,

  • údaje umožňující řádné vystavení daňového dokladu dle zákona 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,

  • jméno, příjmení, telefonický kontakt a e-mail na kupujícího,

  • číslo nabídky, pokud byla prodávajícím vystavena,

  • další požadované údaje, např. specifická forma platby, specifická sleva atp. „nad rámec“ podmínek dohodnutých v této smlouvě.

 3. Při zadávání objednávky na internetových stránkách kupující postupuje podle pokynů po vložení zboží do košíku, stanovení počtu kusů, dále provede výběr způsobu platby a způsobu doručení zboží. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Pro vytvoření on-line objednávky není požadováno vytvoření uživatelského účtu. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 4. Prodávající vystavuje nabídku kupujícímu podle jeho poptávky, která obsahuje obdobné údaje, jak je uvedeno u písemné objednávky. Nabídka je zasílána emailem a je návrhem na uzavření kupní smlouvy, pokud není označena jako předběžná nebo nezávazná nebo to nevyplývá z jejího obsahu. Kupující musí doručit prodávajícímu přijetí nabídky do termínu v nabídce stanovené, jinak nabídka zaniká. Prodávající vyžaduje písemnou akceptaci nabídky s uvedením čísla nabídky nebo zasláním objednávky s číslem odkazujícím na nabídku, jinak není možné zaručit uplatnění poskytnuté

  odlišné obchodní podmínky stanovené v nabídce. Kupní smlouva vzniká doručením akceptace nabídky nebo zasláním objednávky kupujícím.

 5. Prodávající vyrozumí emailem kupujícího o obdržení objednávky nejpozději následující pracovní den. Odesláním potvrzení o přijetí objednávky je zahájen proces přezkoumání objednávky. Toto potvrzení se nepovažuje za uzavření kupní smlouvy.

 6. Prodávající si vyhrazuje právo na jednostranné zrušení objednávky kupujícího u zboží, které není skladem, není možné již dodat, ani nahradit jiným způsobem nebo cena se výrazně změnila a kupující tuto změnu neodsouhlasí. Prodávající o této skutečnosti kupujícího bezodkladně informuje.

 7. Prodávající po obdržení objednávky kupujícího ověří úplnost a věcnou správnost všech uvedených údajů, včetně aktuální ceny objednaného zboží / služeb a reálnosti požadovaného dodacího termínu. Pokud údaje v objednávce vztahující se ke zboží/službě nejsou úplné nebo věcně správné, popřípadě prodávající nemůže splnit požadavek kupujícího, oznámí prodávající kupujícímu upřesňující či pozměňující skutečnosti vztahující se k objednávce, a to zasláním nabídky.

 8. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách nebo zasláním nové objednávky.

 9. Pokud jsou všechny parametry a podmínky objednávky v pořádku vystaví prodávající Potvrzení objednávky, včetně uvedení předpokládaného termínu dodání zboží. Nebo prodávající vystaví Potvrzení objednávky, ve které potvrdí dohodnuté změněné podmínky, jakmile si prodávající a kupující odsouhlasí své připomínky k objednávce a kupující pošle novou opravenou objednávku nebo odsouhlasí vystavenou nabídku.

 10. Kupující i prodávající se dohodli, že odpověď na Potvrzení objednávky s dodatkem nebo změnou, ať je jakákoliv, mění podmínky objednávky nebo nabídky, není přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy, ale považuje se za nový návrh, který musí být znovu potvrzen. Smluvní strany s ohledem na uvedené vylučují použití §1740 odst. 3 občanského. Zákoníku.

 11. Smluvní strany se dohodli, že kupní smlouva je uzavřena odesláním Potvrzení objednávky kupujícímu. Potvrzení objednávky je kupující povinen pokaždé zkontrolovat z hlediska správnosti. Pokud kupující do dvou pracovních dnů nevyjádří své výhrady je kupní smlouva považována za odsouhlasenou. Za souhlas s návrhem kupní smlouvy lze považovat i částečné nebo úplné uhrazení kupní ceny nebo zálohy nebo odebrání zboží.

 12. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno Potvrzení objednávky prodávajícím, a to zasláním informace o zrušení objednávky nebo její části na emailovou adresu ghv@ghvtrading.cz.

 13. Změny v kupní smlouvě může kupující i prodávající uskutečnit pouze se souhlasem druhé strany. Každá změna musí být písemně potvrzena, přičemž od okamžiku uzavření kupní smlouvy má každá změna povahu závazného dodatku k původní kupní smlouvě.

 14. Nabídka zboží, kterou prodávající dělá reklamou, katalogy, letáky, katalogovými listy, na www stránkách, vystavením zboží, není nabídkou ve smyslu § 1732, občanského zákona.

 15. Je-li prodávajícím v nabídce nebo potvrzení objednávky uveden předpokládaný termín dodání zboží, nezavazuje se prodávající k dodání zboží v tomto termínu. Prodávající je oprávněn prodlužit, a to i opakovaně, předpokládaný termín dodání, podle dostupnosti zboží. Prodávající je však povinen informovat kupujícího o prodloužení termínu dodání. Bude- li termín prodloužen o více než 30 dní oproti termínu uvedenému v nabídce nebo v potvrzení objednávky, je kupující oprávněn v rámci nedodaného zboží od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě dvou pracovních dnů od oznámení prodloužení termínu dodání zboží ze strany prodávajícího.

 16. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu

  pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 17. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 18. Vrácení již dodaného zboží kupujícím je možné jen po dohodě obou smluvních stran. Prodávající bude mít v tomto případě právo stanovit srážku z odkupní ceny, která bude určena podle druhu vraceného zboží. Toto se nevztahuje na spotřebitele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího,

  • bezhotovostně platební kartou na internetových stránkách prostřednictvím platební brány ComGate,

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Comgate na internetových stránkách (bankovní tlačítka),

  • dobírkou v hotovosti při předání zboží,

  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na provozovně.

 3. Po kupujícím je vždy vyžadována platba předem, pokud nejsou s kupujícím dohodnuty individuálně jiné obchodní podmínky nebo neplatí kupující za zboží při převzetí. Kupující provádí platbu na internetových stránkách platební kartou nebo bankovními tlačítky nebo prodávající vystaví zálohový list, na základě kterého kupující uhradí příslušnou částku za zboží a příslušenství. Po přijetí platby vystaví prodávající kupujícímu doklad o úhradě zálohy.

 4. Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s., https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

  Dotazy k platbám nebo případné reklamace k platbám řeší ComGate Paymants, a.s., Gočárova třída 1754/ 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267

  V platební bráně ComGate na internetu proces platby probíhá tímto způsobem:

  • Po výběru zboží, výběru způsobu platby, přepravy a vyplněním potřebných kontaktních údajů, kupující potvrdí platbu tlačítkem „Zaplatit“, tímto je přesměrován na webové rozhraní platební brány poskytovatele, kde provede výběr platební metody - platbu kartou nebo platbu bankovními tlačítky.

  • Kupující provede platbu podle instrukcí poskytovatele platební brány. Po úspěšném provedení transakce je přesměrován zpět na internetové stránky prodávajícího. Kupující obdrží, na jím zadanou elektronickou adresu, od prodávajícího potvrzení o přijetí objednávky a od poskytovatele platební brány informaci o provedené platbě. Na bankovním výpise se transakce objeví pod názvem „Platby ComGate“.

  Prodávající si za provedení transakce neúčtuje žádné poplatky

 5. Daňový doklad (faktura) na dodané zboží je kupujícímu odeslán elektronickou poštou ve formátu pdf do druhého pracovního dne po expedici zboží na emailovou adresu uvedenou v objednávce kupujícího. U provedených služeb je daňový doklad odeslán do 14 dnů po provedení služby.

 6. Zdanitelným plněním je datum dodání zboží, popř. datum poskytnutí služby nebo vystavení faktury za službu.

 7. Kupující se zavazuje uhradit fakturovanou částku, pokud nebyla provedena platba předem, ve lhůtě stanovené v nabídce. Standardní doba splatnosti faktury je 14 dnů. Počátek lhůty je stanoven od data zdanitelného plnění.

 8. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku při platbě v hotovosti. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 10. Kupující se zavazuje, že v případě prodlení platby za prodané zboží nebo poskytnuté služby, uhradit prodávajícímu smluvní penále z dlužné částky ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den prodlení.

 11. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené se zajišťováním řádné objednávky v případě, že kupující objednávku zrušil až po přijetí Potvrzení objednávky.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Zboží je kupujícímu dodáno:

  • doručením na adresu určenou kupujícím v objednávce

  • osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 3. Při přebírání dodávky od přepravce nebo pracovníka prodávajícího je kupující povinen zkontroloval, zda přepravní obal dodávky objednaného zboží není při předání porušen. Pokud je přepravní obal velmi poškozen, lze odmítnout převzetí zásilky s odůvodněním poškození přepravního obalu a sepsat zápis do doručovacího listu. V případě sebemenšího poškození přepravního obalu je nutné se zástupcem přepravce (řidičem) pořídit výhradu k přepravě a provést zápis do doručovacího listu, včetně upřesnění poškození. Zásilku je nutné ihned zkontrolovat, zda není poškozeno přepravované zboží. Pokud kupující zjistí poškození zboží nebo originálního obalu zboží, popř. neúplnost dodávky, je povinen

  o zjištěných skutečnostech sepsat reklamační protokol. O této skutečnosti musí nejpozději do druhého pracovního dne informovat prodávajícího a zaslat mu reklamační protokol včetně obrazové dokumentace. Tímto postupem se předejde případným pozdějším komplikacím s reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem doručovacího nebo dodacího listu kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě. Každá zásilka od prodávajícího je zabalena do kartonové krabice a přelepena páskou s logem prodávajícího.

 4. Termínem dodání je okamžik předání objednaného zboží smluvnímu přepravci nebo osobním převzetí zboží kupujícím v sídle prodávajícího.

 5. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu smlouvy. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny, nejdříve však převzetím zboží.

 6. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PLATNÁ PRO SPOTŘEBITELE

 1. Kupující-spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Prodávající si žádné dodatečné poplatky neúčtuje.

 2. Prodávající nenabízí opakované plnění nebo plnění na dobu neurčitou.

 3. Kupující-spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu s použitím komunikačních prostředků na dálku, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

 4. Kupující-spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího,

  • dodávce počítačového programu, pokud porušil původní obal,

  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující-spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí prohlášení.

 6. Kupující-spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 7. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal zasláním na sdělený bankovní účet.

 8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá a prodávající zboží překontroluje.

 9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu (tak jak by vypadlo po vyzkoušení v kamenném obchodě). Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 10. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Za účelem odstoupením od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel také pouze zaslat informaci o odstoupení od smlouvy na e-mail prodávajícího, který je uvedený v těchto obchodních podmínkách. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat minimálně uvedení čísla daňového dokladu, datum obdržení zboží, částku k vrácení, číslo učtu, na který poslat obnos.

 11. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím adresyghv@ghvtrading.cz Informaci o vyřízení stížnosti prodávající zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího.

 12. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ nebo může využít portálu Evropského spotřebního centra http://www.evropskyspotrebitel.cz

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Práva a povinnosti vyplývající z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů.

 2. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. Prodávající poskytuje na výrobní vady zboží záruku za jakost po dobu minimálně 12 měsíců. Záruční doba konkrétních výrobků je uvedena v dodacím listě a je to maximální doba od převzetí zboží bez ohledu na uvedení věci do provozu, pokud v konkrétní nabídce není uvedeno jinak. Během této doby se prodávající zavazuje zajistit kupujícímu opravu nebo výměnu vadného zboží, dle svého rozhodnutí.

 4. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující-spotřebitel je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době minimálně 24 měsíců od převzetí.

 5. Záruka se nevztahuje na vady předmětu koupě způsobené neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby, a vady předmětu koupě, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním, zejména vady předmětu koupě vzniklé přirozeným opotřebením, neodbornou instalací, chybnou údržbou, nedodržením provozních předpisů nebo pokynů v návodě, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků.

 6. Pro uplatnění reklamace kupující předloží Dodací list, který slouží zároveň jako Záruční list nebo předloží daňový doklad (fakturu), jako důkaz o pořízení zboží.

 7. Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu veškeré vady předmětu koupě. Vady předmětu koupě, které mohou způsobit škodu, je kupující povinen oznámit prodávajícímu okamžitě s následným písemným potvrzením. Oznámení vady předmětu koupě musí obsahovat popis vady, případně uvedení, jak se vada projevuje a musí být doručeno prodávajícímu v záruční době. Kupující nese nebezpečí škod vzniklých v důsledku porušení jeho povinností dle tohoto bodu.

 8. Kupující na své náklady zajistí dodání vadné věci do sídla prodávajícího. Tento bod nevylučuje právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace.

 9. Po oznámení vady a dodání předmětu koupě vydá prodávající potvrzení o přijaté reklamaci. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu a na své náklady vady předmětu koupě odstranit. Vadné části předmětu koupě, které byly vyměněny, zůstávají v majetku prodávajícího, pokud nebude dohodnuto jinak.

 10. V případě, že kupující oznámí prodávajícímu vady předmětu koupě, a na předmětu koupě nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl prodávající odpovědný, nahradí kupující prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s tímto oznámením. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat si skutečně vynaložené a řádně doložitelné náklady na vyřízení neoprávněné reklamace.

 11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl prokazatelně užívat zboží pro jeho vady, na které se vztahuje záruka za jakost.

 12. Pokud je kupující-spotřebitel, upravuje další práva a povinnosti související s odpovědností prodávajícího za vady Reklamační řád, který je dostupný na internetových stránkách prodávajícího.

 13. Prodávající je pojištěn z odpovědnosti za přímou škodu na majetku a zdraví způsobenou výkonem své činnosti. Pojistná smlouva bude na vyžádání kupujícímu předložena. Prodávající i kupující jsou povinni učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby v souvislosti se smluvním vztahem mezi stranami nemohlo dojít k vzniku škody, případně aby vzniklá škoda byla co nejmenší.

 14. Prodávající neručí za ztráty zisku způsobené vadným výrobkem dodaným kupujícímu. Prodávající neručí za škody způsobené výrobkem, jejichž původ není v provozování výrobku, popřípadě za škody způsobené jednáním kupujícího, které byly v rozporu s použitím výrobku nebo nedodržení pokynů stanovených návodem.

 15. Prodávající neručí za ztrátu dat způsobené vadným výrobkem během své životnosti, ani během oprav výrobku u prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby u zařízení využívající ukládání dat, prováděl pravidelné zálohování nebo alespoň u výrobku, které reklamuje.

IX. DORUČOVÁNÍ

 1. Smluvní strany si písemnou korespondenci vzájemně doručují prostřednictvím elektronické pošty. Případně dokumenty listinou formou doručovat prostřednictvím České pošty.

 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho poptávce nebo objednávce.

X. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete vProhlášení o zpracování osobních údajů.

XI. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Je-li některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nastupuje ustanovení, které je smyslem nejblíže nebo se nejvíce přibližuje, jinak se platí úprava obecně závazných předpisů České republiky.

 2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny dodávky zboží a služeb prodávajícího, které byly uskutečněny v době platnosti těchto podmínek, pokud nebyly v konkrétní smlouvě sjednány podmínky jiné.

 3. Znění Všeobecných obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat. Aktuální znění je vždy dostupné na internetových stránkách prodávajícího.

 4. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 6. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 7. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy,

  které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 9. Kupní smlouva i obchodní podmínky jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě. Kupní smlouva se uchovává v listinné podobě po dobu 10 let, poté je skartována. Kupní smlouva není přístupná.

 10. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 11. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 19. 2. 2022.

PŘÍLOHA Č.1

Ceny přepravného včetně pojištění pro Slovenskou republiku platné od 1.7.2023

Typ Způsob platby Hmotnost balíku a cena s DPH Cena v Eur bez DPH
Přepravní službou DPD Bankovním převodem do 1 kg a do 2m do 50tis. Kč 7,5
do 10 kg a do 2m do 50tis. Kč 9,0
do 15 kg a do 2m do 50tis. Kč 12,5
do 30 kg a do 2m do 50tis. Kč 16,0
do 100tis. Kč 19,5
do 200tis. Kč 25,0
Dobírka - příplatek
k ceně přepravného
do 15 kg a do 2m bez limitu    6,0
Geis Bankovním převodem nad 30 kg a nad 2m individuální

 

Ceny přepravného pro objednávky z ESHOPU včetně pojištění pro Slovenskou republiku platné od 1.7.2023

Typ Způsob platby Hmotnost balíku a cena s DPH Cena v Eur bez DPH
Přepravní službou DPD Bankovním převodem do 1 kg a do 2m do 100 Eur    7,5
nad 100 Eur    0,-
do 10 kg a do 2m do 100 Eur    9,0
nad 100 Eur    0,-
nad 10kg a do 2m individuální
Dobírka - příplatek
k ceně přepravného
do 10 kg a do 2m bez limitu    6,0
Geis Bankovním převodem nad 30 kg a nad 2m individuální

Příloha 2 a 3

Reklamační řád - stažení v PDF

Odstoupení od kupní smlouvy - stažení v PDF