Elektrozariadení

Elektrozariadenia po dobe životnosti

Záleží nám na ekológii, nechceme, aby elektrozariadenia či batérie skončili na skládkach alebo v komunálnom odpade. Elektrozariadenia obsahujú množstvo nebezpečných látok, ktoré poškodzujú životné prostredie a ľudské zdravie. Recykláciou je možné naviac množstvo vzácnych materiálov použiť, čím sa šetria prírodné zdroje a znižujú sa náklady na ich výrobu, vrátane obmedzovania ekologickej záťaže pri získavaní týchto materiálov.

Symbol přeškrtnuté popelnice Na každom elektrozariadení, na jeho obale či v návode na použitie je uvedený symbol prečiarknutého odpadkového koša. Takto označený výrobok nesmie byť po uplynutí doby životnosti likvidovaný spoločne s bežným komunálnym odpadom, ale musí byť odovzdaný na miesta k tomu určené, teda k spätnému odberu tak, aby bola zaistená ich ekologická likvidácia. Za účelom správnej likvidácie odovzdajte takto označené výrobky na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo.

Povinnosti výrobcu elektrozariadení stanovené zákonom č. 542/2020 Sb. o výrobkoch po dobe životnosti (ďalej ako VUŽ) plní naša spoločnosť prostredníctvom kolektívneho systému prevádzkovaného spoločnosťou ASEKOL a.s., so sídlom Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ 14300, IČO: 27373231 (ďalej ako „ASEKOL“).

ASEKOL má v rámci Českej republiky vybudovanú mimoriadne hustú sieť zberných miest a zberných nádob, kde môžu spotrebitelia bezplatne odozdať vyradené elektrospotrebiče alebo batérie nami uvádzané na trh. Pre drobné odpadové elektrozariadenia sú pripravené taktiež špeciálne červené kontajnery na uliciach. Ich zoznam nájdete na www.cervenekontejnery.cz. Červený kontejner ASEKOL

Detailnejšie informácie o zbernej sieti kolektívneho systému ASEKOL sú bližšie k dispozícii na internetovej adrese www.asekol.cz alebo vo verejne prístupnom registri miest spätného odberu vedeným Ministerstvom životného prostredia na internetovej adrese https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro.

Aby elektrozariadenia mohli byť recyklované, musia sa odovdzávať v nedemontovanom stave. Preto výrobok nerozoberajte, ale odovdzajte ho kompletný. V prípade nákupu nového výrobku podobného typu a použitia môžete tiež vyslúžené odpadové elektorzariadenie bezplatne odniesť poslednému predajcovi, v rovnakom počte kusov (tzv. režim "kus za kus"), teda v našom sídle spoločnosti alebo ďalšiemu predajcovi, ktorý zabezpečuje predaj.

Pri nesprávnej likvidácii elektorzariadenia môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty!

Ak je Vaša spoločnosť distribútorom elektrozariadení, je Vaša spoločnosť povinná poskytnúť výrobcovi súčinnosť pri plnení povinnosti podľa § 13 odst. 1 zákona o VUŽ, aby bol konečný uživateľ vhodným a účinným spôsobom informovaný o zaistení spätného odberu odpadových elektrozariadení.

Ak je Vaša spoločnosť posledným predajcom, ktorý akýmkoľvek spôsobom, vrátane použitia prostriedkov komunikácie na diaľku, predáva elektrozariadenia, je podľa § 18 odst. 3 zákona o VUŽ povinná písomne informovať konečného uživateľa o spôsobe zaistenia spätného odberu odpadových elektrozariadení.

Ako bolo uvedený vyššie, naša spoločnosť bude nadalej svoje povinnosti výrobcu elektrozariadení v plnom rozsahu plniť, hlavne potom povinnosť hradiť príslušný recyklačný príspevok, prostredníctvom kolektívneho systému ASEKOL, za elektrozariadenia uvedené na trh v Českej republike, teda aj za elektrozariadenia, ktoré od nás Vaša spoločnosť odoberá ako distribútor či posledný predajca.

Náklady na recykláciu sú určené podľa výšky príspevku hradeného prevádzkovateľovi kolektívneho systému. Tieto recyklačné príspevky sú zahrnuté v cene tovaru. Výška recyklačného poplatku je uvedená pri každom elektrozariadení na daňovom doklade.

V našom sortimente ponúkame veľmi široký výber produktov. Mnoho z nich však vstupuje ako materiál do výroby konečného elektrozariadenia. Jedná sa napríklad o meracie transformátory prúdu, panelové meracie prístroje, komponenty prípojnicových systémov a špeciálne elektrické komponenty. Tieto výrobky nie sú určené na prodaj bežným spotrebiteľom, ale sú navrhnuté na výrobu elektrických strojov do priemyslu, elektrických rozvádzačov a elektrických zariadení pre priemysel a infraštruktúru. Výrobky plnia svoju špecifickú funkciu iba v spojení s ďalšími elektrickými komponentami, ktorých inštaláciu, montáž aj demontáž môžu zaisťovať iba odborní pracovníci. Tieto výrobky nie sú elektrozariadeniami, preto nie je z týchto výrobkov odvádzaný príspevok na likvidáciu a z tohoto dôvodu nie je uvádzaný ani na daňových dokladoch. 

Výrobky zahrnuté do elektrozariadení, z ktorých je odvádzaný recyklačný príspevok do kolektívneho systému ASEKOL, sú rozdelené do 5 skupín:

 • Skupina 1. Zariadenia pre tepelnú výmenu
  • Klimatizačné zariadenia a kvapalinové chladničky
 • Skupina 2. Obrazovky, monitory a zariadenia obsahujúce obrazovky s plochou väčšou ako 100 cm2
  • Meracie a testovacie prístroje a zariadenia na meranie elektrických veličín s displejom väčším ako 100 cm2
 • Skupina 3. Svetelné zdroje
  • Svietidlá so žiarivkami alebo LED zdrojom
  • LED zdroje s päticou
  • Priamo-žhaviace žiarovky
 • Skupina 4. Veľké zariadenia, ktorých ktorýkoľvek vonkajší rozmer presahuje 50 cm
  • Meracie a testovacie prístroje a zariadenia na meranie elektrických veličín
 • Skupina 5. Malé zariadenia
  • Meracie a testovacie prístroje a zariadenia na meranie elektrických veličín
  • Elektromery
  • Termostaty, topné telesá, topné telesá s ventilátorom
  • Chladiace zariadenia s Peltier článkami

Naša spoločnosť je registrovaná ako povinná osoba pod číslom 05365/19-ECZ v zozname výrobcov elektorzariadení vedeného Ministerstvom životného prostredia.

Dňa: 1. 5. 2021