Politika spoločnosti

Hlavným cieľom spoločnosti sú dlhodobo spokojní zákazníci.

Poslanie: Sme spoľahlivým partnerom v dodávkach komponentov pre elektro projekty a prístrojov na meranie. Zisťujeme požiadavky a očakávania zákazníkov, poskytujeme technickú podporu, pomáhame s výberom vhodného komponentu, zariadenia alebo meracieho prístroja s maximálnym prínosom pre zákazníka. Ponúkame za prijateľnú cenu kvalitné, spoľahlivé a bezpečné výrobky, ktoré spĺňajú všetky dané predpisy.

Vízia: Byť v povedomí u našich cieľových zákazníkov, odborníkov a partnerov ako silná, stabilná, spoľahlivá a stále sa rozvíjajúca spoločnosť. Dodávať kvalitné komponenty, meracie zariadenia a zariadenia na kontrolu elektrickej bezpečnosti do všetkých elektrických rozvádzačov a zariadení, a tiež profesionálne prenosné prístroje pre všetkých používateľov, ktorí potrebujú presne merať nielen elektrické veličiny.

Zamestnanci: Sú kľúčovým prvkom našej spoločnosti, kladieme dôraz na ich spokojnosť vytváraním kvalitného pracovného prostredia. Podporujeme trvalé vzdelávanie, pretože kvalifikovaní pracovníci sú hybnou silou spoločnosti a podieľajú sa na zvyšovaní kvality procesov a ponúkaných služieb. Vyžadujeme kvalitnú prácu, aktívny prístup pri budovaní spoločnosti, dodržiavanie pravidiel a spoluzodpovednosť za dobré medziľudské vzťahy.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia: Aktívnym prístupom, kontrolou nastavených pravidiel a pravidelným školením, nákupom hygienických a ochranných prostriedkov zaisťujeme ochranu zdravia nielen svojich pracovníkov. Sústreďujeme sa na prevenciu, bránime vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Dodávatelia: Spolupracujeme iba s preverenými a so spoľahlivými firmami, ktoré sú pravidelne hodnotené. Budujeme s nimi dlhodobé obchodné vzťahy. Poskytujeme dodávateľom spätnú väzbu, a tým sa podieľame na inovácii a zvyšovaní kvality ich produktov a služieb.

Bezpečnosť informácií: Maximálne dbáme na zaistenie bezpečnosti firemných i externých informácií s cieľom zabrániť ich úniku alebo zneužitiu. Poskytnuté informácie využívame iba na stanovené účely.

Zákonné normy a predpisy: Dbáme na etiku podnikania, potláčanie korupcie, dodržiavanie zákonných noriem a predpisov.

Ekológia: Chránime životné prostredie, dbáme na ekologické predpisy, triedime odpady a zaisťujeme ich likvidáciu. Využívame alternatívny zdroj energie zo slnka.

Záväzok vedenia: Pracujeme na trvalom zlepšovaní systému riadenia kvality s cieľom zefektívňovať procesy a dosahovať vyššiu kvalitu našich výstupov na uspokojenie potrieb zákazníkov. Zaväzujeme sa poskytovať dostatočné finančné, personálne a materiálne zdroje na podporu zlepšovania kvality procesov, vzdelávanie pracovníkov a ich motiváciu. Stanovujeme ciele a plány, ktorých dosahovaním zaisťujeme dlhodobú prosperitu, finančnú stabilitu a zvyšovanie hodnoty spoločnosti pre vlastníkov.

Politika je pravidelne sledovaná a prenášaná do spoločnosti.

V Brne dňa 1. novembra 2023


Ing. Martin Gross
konateľ spoločnosti