Etický kódex spoločnosti GHV Trading

I. Základné hodnoty spoločnosti a ciele Kódexu

Medzi základné hodnoty spoločnosti GHV Trading patrí vzájomná úcta, dôvera, rešpekt, slušnosť, vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov a dodržiavanie vysokých zásad profesionality, a to vo vzťahu k zamestnancom, kolegom, zákazníkom, obchodným partnerom, dodávateľom, majiteľom, úradom a verejnosti.

Vedenie spoločnosti si plne uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a vyhlasuje, že sa bude týmito hodnotami a morálnymi štandardmi riadiť pri vedení a rozhodovaní. Podobne zaväzuje i svojich podriadených zamestnancov dodržiavať tieto princípy pri každodennej činnosti.

Spoločnosť striktne odsudzuje a odmieta akúkoľvek trestnú činnosť či iné konanie porušujúce zákon.

Cieľom tohto Etického kódexu je zaistiť:

 • pozitívne pracovné prostredie pre svojich zamestnancov s priateľskou atmosférou a nulovou toleranciou akejkoľvek formy diskriminácie týkajúcej sa podpory osobného i profesijného rozvoja;
 • dlhodobé partnerské vzťahy so zákazníkmi a s obchodnými partnermi založenými na vzájomnej dôvere, rešpekte a profesionalite;
 • udržanie a posilňovanie dobrého mena a povesti spoľahlivej, spoločensky zodpovednej firmy smerujúcej k udržateľnému rozvoju.

II. Princípy spoločnosti vo vzťahu k zamestnancom

Spoločnosť GHV Trading vyhlasuje, že vo vzťahu k zamestnancom uplatňuje tieto princípy:

 • ku všetkým zamestnancom pristupuje rovnako bez ohľadu na ich rasu, etnický pôvod, pohlavie, štátnu príslušnosť, náboženstvo alebo ideológiu, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu identitu;
 • netoleruje akúkoľvek formu obťažovania, ponižovania, sexuálneho nátlaku či zastrašovania;
 • ctí právo zamestnancov na ľudskú dôstojnosť, súkromie a ochranu osobnosti;
 • vytvára prívetivé a dôstojné pracovné prostredie založené na pozitívnych medziľudských vzťahoch, priateľskej atmosfére a vzájomnej dôvere;
 • podporuje ďalší profesijný i osobný rozvoj zamestnancov.

III. Princípy správania sa zamestnancov

Spoločnosť GHV Trading vyžaduje od svojich zamestnancov dodržiavanie nasledujúcich princípov správania sa.

 • Dbať na všeobecné zásady slušnosti, dobrých mravov a čestného správania sa.
 • Rešpektovať slobodu slova, dodržiavať zásady kolegiality a spolupráce pri práci.
 • Udržiavať vzájomný rešpekt a zachovávať úctu k svojim spolupracovníkom.
 • Prípadné kritické podnety voči spolupracovníkom podávať vecne, korektne a na základe objektívnych podkladov.
 • Ku všetkým osobám, s ktorými sa v rámci plnenia pracovných povinností spolupracuje, zachovávať za všetkých okolností úctu, rešpekt a rovnaký prístup bez ohľadu na ich rasu, etnický pôvod, pohlavie, štátnu príslušnosť, náboženstvo alebo ideológiu, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu identitu.
 • Dodržiavať ľudské práva a základné slobody, predovšetkým právo na život a zdravie, nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti a dobrej povesti, slobodu myslenia, náboženského vyznania a prejavu.
 • Akákoľvek forma obťažovania, ponižovania, sexuálneho nátlaku a zastrašovania, či už fyzického, alebo verbálneho charakteru, je absolútne neprípustná.
 • Vo všetkých oblastiach pracovnej činnosti je nutné dodržiavať záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky, nariadenia atď.) a tiež všetky interné predpisy a nariadenia spoločnosti.
 • Nie je tolerované páchanie akejkoľvek trestnej činnosti, tak v mene či v prospech spoločnosti, ako aj voči tretím osobám.
 • Pri plnení každodenných pracovných povinností sa vyžaduje dbať na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti.
 • Chrániť dobré meno a povesť spoločnosti a zachovávať lojalitu.
 • Každý zamestnanec je povinný chrániť všetok hmotný i nehmotný majetok spoločnosti pred znehodnotením, predovšetkým pred poškodením, odcudzením, plytvaním či zneužitím.
 • Dbať na ochranu osobných údajov, neposkytovať informácie od tretích strán, ktoré nemôžu byť ďalej šírené, bez ich súhlasu a zachovávať duševné vlastníctvo.
 • Nevyjadrovať sa pri komunikácii na sociálnych sieťach zo súkromného profilu v mene spoločnosti a neuverejňovať interné informácie spoločnosti alebo jej obchodných partnerov.
 • Nešíriť nepravdivé informácie, neohovárať konkurenciu.
 • Dodržiavať všetky predpisy bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Dbať nielen na svoju bezpečnosť a ochranu svojho zdravia, ale aj na bezpečnosť a zdravie ostatných.
 • Konať v súlade s udržateľnými zásadami a dbať na ochranu životného prostredia.
 • Podporovať férovú hospodársku súťaž a pri rozhodovaní zaujímať nestrannú pozíciu. Zabrániť zneužitiu postavenia a z toho prameniaceho neoprávneného prospechu.
 • Snažiť sa vyhýbať sa situáciám, ktoré by mohli vzbudzovať dojem existencie konfliktov záujmov.
 • Prijímať a poskytovať dary a drobné pozornosti s opatrnosťou iba vtedy, ak sú v danom prípade posúdené ako vhodné a nenarušia možné rozhodovanie. V prípade pochybností je potrebné obrátiť sa na príslušného nadriadeného, ktorý posúdi vhodnosť.
 • Bezodkladne informovať zamestnávateľa o všetkých mimopracovných aktivitách a vzťahoch, ktoré by sa mohli stať konfliktom záujmu (ďalšia zárobková činnosť, súkromné aktivity vrátane politických funkcií a pod.).
 • Vedúci pracovníci svojím etickým a morálnym správaním idú príkladom ostatným a zodpovedajú za dodržiavanie Etického kódexu u svojich podriadených zamestnancov.

IV. Záverečné ustanovenia

Tento Etický kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti GHV Trading. Konanie, ktoré bude porušovať princípy tohto Etického kódexu, môže byť posudzované ako závažné porušenie pracovných povinností, z ktorého budú vyvodené pracovnoprávne dôsledky.

 

Vydané dňa 23. 2. 2024

 

Ke stažení