Ponuka služieb

Predpredajný poradenský servis

Naši odborní pracovníci (produktoví manažéri) poskytujú zákazníkom na základe telefonických alebo písomných otázok informácie charakteru:

  • špecifikácia technických dát a popr. aplikačných možností vybraného prístroja;
  • spracovanie návrhu konštrukčného riešenie rozvádzačov na bázy stavebnicového konštrukčného systému;
  • odporučenie meracieho prístroja popr. prístrojov pre požadované testovanie alebo meranie;
  • spracovanie návrhu na servisné, školné alebo iné laboratórium pre zadaný účel.

Poradenské služby sa neobmedzujú len na dopyt. Poverení odborní pracovníci overujú každú došlú objednávku tak, aby zákazník neobjednal neúplné alebo nefunkčné zariadenie. Objednávka môže byť potvrdená len v prípade, že je riadne zostavená, v opačnom prípade je nutné nezrovnalosti so zákazníkom prediskutovať a odstrániť ich.

Školenia a odborné semináre

Každý zákazník našej firmy má nárok na bezplatné predvedenie dodávaného prístroja alebo zariadenia a základné zaškolenie. Predvedenie a zaškolenie zákazníka sa vykonáva pri predávaní prístroja u dodávateľa, pri prezentáciách u zákazníkov, v obmedzenom rozsahu aj na výstavách a veľtrhoch. Predvedenie a zaškolenie odporúčame všetkým zákazníkom pri nákupe zložitejších prístrojov, popr. prístrojov s aplikačným softwarom.

Špecifickou formou predvedenia zložitejšieho prístroja alebo prístrojov sú odborné semináre, ktoré vykonávame v našej učebne a podľa dohody aj u zákazníka. Jedná sa o ucelený prednáškový blok s praktickými ukážkami testovania alebo merania určený pre 5 až 15 poslucháčov.

Školenie montáže meracích transormátorov prúdu

Vzhľadom k ponuke meracích transformátorov prúdu (ďalej MTP) a zákonnej požiadavky §19 zákona 505/1990 Zb. o metrológii, kedy je školenie podmienkou pre registráciu u ČMI pre vykonávanie montáží stanovených meradiel, pracovníci nášho Autorizovaného metrologického strediska (AMS) s vami prejdú všetky špecifiká a úskalia použitia a montáže MTP tak, aby ste splnili zákonné požiadavky na absolvovanie školenia. Školenie môže prebehnúť online cez viedeokonferenciu, v našom školiacom stredisku alebo priamo u vás na pracovišti tak, aby pre vás bolo čo najkomfortnejšie. Výstupným potvrdením o absolvovanom školení je certifikát, ktorý vám bude vystavený. Počas necelého dopoludnia sa pozrieme na špecifiká meracích transformátorov, preberieme ich ponuku, spôsob montáže a zapojenia a samozrejme nebudú chýbať ani pravidlá bezpečnosti rovnako ako tipy a triky na zefektívnenie práce s nimi. Celé školenie prebehne v súlade s § 19, odst. 1) zákona 505/1990 Zb. o metrológii; § 11, odst. d) vyhlášky 262/2000 Zb. s metrologickým predpisom MP 001, čl. 4.1, odst. d) a čl. 5.2.2., odst. e). a tým splníte zákonné požiadavky pre registráciu u ČMI.

[Kliknite sem pre zobrazenie detailných informácií o školení]

Ciachovanie meracích transformátorov

Z dôvodu rozšírenia služieb pre našich zákazníkov a skrátenie termínov overovania nami dodávaných transformátorov bolo vybudované vlastné Autorizované metrologické stredisko (AMS). Autorizáciu udelil firme „ÚNMZ“ a bola jej pridelená úradná značka K2. Na základe tejto autorizácie možno vykonávať i overovanie transformátorov iných výrobcov ako MBS. Pre zlepšenie služieb aj pre slovenských zákazníkov, poprípade českých výrobcov dodávajúcich rozvádzače na Slovensko, bola táto autorizácia schválená taktiež Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, čím je možné dodávať overené transformátory aj na Slovensko.

Všetky overené transformátory splňujú požiadavky TPM 2272-99.

Záručný a pozáručný servis a kalibrácia

Vďaka dôkladnému výberu našich dodávateľov a zavedeniu systému kvality ČSN EN ISO 9009, v rámci ktorého vykonávame vstupnú a výstupnú kontrolu nakupovaných produktov, sa nám podarilo znížiť počet záručných opráv pod 0,1 % z predaného počtu produktov.

Napriek tejto skutočnosti je záručnému a pozáručnému servisu v našej firme venovaná mimoriadna pozornosť. U takmer 75 % sortimentu zaisťujeme záručné opravy výmenou chybného kusu a to najneskôr do 10 dní od prevzatia chybného výrobku. Opravy zostávajúcej časti nášho sortimentu podľa charakteru výrobku a poruchy v spolupráci so zmluvnými partnermi. Všetky opravy sú vykonávané vo veľmi krátkych termínoch. Vo výnimočných prípadoch, keď nemôžeme zaistiť opravu v dohodnutom termíne, zapožičiavame zákazníkovi bezplatne rovnaký prístroj alebo prístroj s obdobnými funkciami.

Dodávané meracie prístroje sú overované a kontrolované v priebehu procesu výroby u výrobcu. U vybraných prístrojov je taktiež súčasťou dodávky kalibračný protokol priamo od výrobcu. Podľa požiadaviek zákazníka zaistíme za poplatok kalibráciu prístroja v autorizovanom kalibračnom laboratóriu.