isoPV1685PFR - Sledovač izolačného stavu s generátorom prúdu

Strážič izolačného stavu s monitorom reziduálnych prúdov pre IT DC siete pre fotovoltaické systémy do 1500 V

Strážič izolačného stavu pre IT DC siete pre fotovoltaické systémy do 1500 V s generátorom prúdu pre lokalizáciu poruchy izolácie a monitorom reziduálnych prúdov (iba isoPV1685PFR).

Dostupnosť: Na požiadanie
Zvoľte variantu (1)
ChatDopyt na produkt
PorovnáníPorovnať
Ing. Jan Šenberger
Ing. Jan Šenberger
Technicko-obchodný špecialista zariadení pre kontrolu elektrickej bezpečnosti BENDER PRIEMYSEL.

Varianty k produktu isoPV1685PFR - Sledovač izolačného stavu s generátorom prúdu (1)

isoPV1685P-425 Sledovač izolačného stavu
Sledovač izolačného stavu
isoPV1685P-425
Un DC 0...1500V
Us DC 18...30V
R 200...1MOhm / 200...1MOhm
Sběrnice CAN, BMS
Generátor pro lokalizaci poruchy izolace
OBJ: B91065604
Záruka: 60 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Popis produktu

 • Monitorovanie izolačného stavu vo veľkých fotovoltaických sieťach do 1500 V DC
 • Meranie nízkoodporových porúch izolácie
 • Samostatne nastaviteľné hodnoty reakcie Ran1 (Alarm 1) a Ran2 (Alarm 2), obaja 200 Ω ... 1 MOhm
 • Automatické prispôsobenie rozptylové kapacite siete do 2000 μF
 • Monitorovanie pripojenia pre opačnú polaritu L+, L-
 • Samostatne nastaviteľné alarmová relé pre poruchy izolácie
 • Self test zariadenia s automatickým chybovým hlásením v prípade poruchy
 • Rozhranie CAN pre výstup meraných hodnôt, stavových hlásení a alarmov
 • Integrované vyhľadávanie porúch izolácie do 50 mA
 • RS-485 rozhranie - BMS pre riadenie lokalizácie porúch izolácie
 • MicroSD pamäťová karta pre záznam histórie alarmových hlásení
 • Rýchle odpojenie pri poruche izolácie na AC strane (invertor, transformátor) - monitor reziduálnych prúdov (iba isoPV1685PFR)
 • Hodnoty odozvy reziduálneho prúdu IΔn pre výstrahu a alarm 1 ... 5 A (iba isoPV1685PFR)
 • Monitorovanie pripojenia prúdového transformátora (iba isoPV1685PFR)

Rozšírené informácie

Zariadenie je určené pre monitorovanie izolácie a reziduálnych prúdov veľkých fotovoltaických sietí do 1500 V navrhnutých ako IT siete. Špeciálne vyvinutá meracia metóda je vhodná ako pre monitory izolačných odporov pri pomalých zmenách napätia (MPP-Tracking), tak pre siete s veľkými solárnymi panelmi, kde vplyvom metód potlačenia rušenia vznikajú extrémne vysoké rozptylové kapacity proti zemi. K prispôsobeniu vysokým rozptylovým kapacitám dochádza automaticky.

Zariadenie generuje lokačné prúdové pulzy nezbytné k vyhľadaniu poruchy izolácie. To dovoluje nájsť poruchu izolácie s použitím pevne inštalovaného alebo mobilného lokalizátoru izolačných porúch. Integrovaná funkcia merania reziduálnych prúdov u verzie isoPV1685PFR dovoľuje rýchlu signalizáciu meranej chyby izolácie na AC strane (invertor, transformátor).

Funkcia

Monitorovanie izolácie prebieha vysielaním meracích pulzov superponovaných na fotovoltaickú sieť do zeme cez integrovanú väzbu.

Pokiaľ izolačný odpor medzi IT sieťou a zemou klesne pod prednastavenú hodnotu odozvy výstrahy Ran1, rozsvieti sa len LED "Alarm 1" a alarmové relé K1 prepne. Keď hodnota klesne aj pod hodnotu odozvy Ran2, rozsvieti sa aj LED "Alarm 2" a alarmové relé K2 prepne.

Integrovaná lokalizácia porúch izolácie sa aktivuje externe cez rozhranie BMS. Pri spustení lokalizácie porúch izolácie indikuje LED "PGH on" pulz lokalizačného prúdu.

Reziduálny prúd je detekovaný externým meracím prúdovým transformátorom. RMS hodnota sa počítá súčtom AC zložiek, ktoré sú pod hodnotou prahového kmitočtu. Keď reziduálny prúd prekročí hodnotu nastavenú ako hodnotu odozvy alarmu, príslušné alarmové relé K2 prepne a rozsvieti sa patričná LED alarmu "Alarm IdN".

Všetky relevantné namerané hodnoty a ich stavové hlásenia (Normálne, Výstraha, Alarm) se pravidelne odosielajú cez rozhranie CAN.

Mikro SD karta v integrovanom slote slúži pre záznam dát a ukladanie všetkých dôležitých udalostí.

Behom prevádzky sa ukladajú následujúce merané hodnoty, stavové hlásenia a alarmy:

 • Izolačné odpory a rozptylové kapacity
 • Reziduálne prúdy
 • Napätie sietí, napětí voči zemi, napájacie napätie
 • Teploty: generátor prúdu PGH, pripojenie L+, L–
 • Porucha izolácie chyba reziduálneho prúdu
 • Porucha pripojenia
 • Vnútorná porucha zariadenia

Každé následujúce zapnutie znamená vygenerovanie nového záznamového súboru. Pokiaľ veľkosť aktuálneho záznamového súboru prekročí 10 MB behom prevádzky, vygeneruje sa nový súbor. Názov súboru obsahuje čas a dátum, kedy bol vytvorený. Maximálna veľkosť prekročí súbor typicky po približne 2 dňoch. Preto môže micro SD karta o veľkosti 2 GB uchovať dáta pre približne 400 dní. Ak je maximálny dátový limit na karte prekročený, súbory sa začnú prepisovať od najstaršieho.

História, ktorá je taktiež kopírovaná na micro SD kartu, obsahuje všetky hlásenia v súbore formátu csv.

Normy

Prístroj isoPV1685 odpovedá požiadavkom:

 • DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8)
 • IEC 61557-8
 • IEC 61557-9
 • IEC 61326-2-4
 • IEC 30730-1
 • DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)
 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61557-8

Technické parametre

Izolácia
Menovité izolačné napätie
(IEC 60664-1)
DC 1500 V
Menovité pulzné napätie(IEC 60664-1) 8 kV
Stupeň znečištenia 2
Napäťové rozsahy
Menovité napätie siete UN DC 0...1500 V
Tolerancia UN DC +6 %
Napájacie napätie US (vid štítok na zariadení) DC 18…30 V
Vlastná spotreba ≤ 7 W
Merací obvod pre monitorovanie izolácie
Meracie napätie Um (špičková hodnota)
± 50 V
Merací prúd Im (pri RF = 0 Ω) ≤ 1,5 mA
Vnútorný DC odpor Ri ≥ 70 kΩ
Impedancia Zi pri 50 Hz ≥ 70 kΩ
Prípustné externé DC napätie Ufg ≤ DC 1500 V
Prípustná hodnota rozptylovej kapacity Ce ≤ 2000 μF (500 μF)*
Hodnoty reakcie pre monitorovanie izolácie
Hodnota reakcie Ran1 (Alarm 1) 200 Ω...1 MΩ (10 kΩ)*
Hodnota reakcie Ran2 (Alarm 2) 200 Ω...1 MΩ (1 kΩ)*
Horný limit meracieho rozsahu pri Cemax = 2000 μF 50 kΩ
Relatívna neistota (10 kΩ…1 MΩ) (podľa IEC 61557-8) ± 15 %
Relatívna neistota (0,2 kΩ…< 1 kΩ) ± 200 Ω ± 15 %
Doba odozvy tan viz graf
Hysterézia 25 %, +1 kΩ
Merací obvod pre vyhľadávanie porúch izolácie (EDS)
Lokalozačný prúd IL DC ≤ 50 mA
testovací cyklus/pauza 2/4 s
Merací obvod pre meranie reziduálneho prúdu (iba isoPV1685PFR)
Externý merací prúdový transformátor typ Ferroxcube T140/120/25-3E25
Menovité izolačné napätie (merací prúdový transformátor) 1500 V
Menovitý kmitočet 1...6 kHz
Menovitý trvalý tepelný prúd Icth 150 A
Relatívna neistota 0...35 %
Záťaž 1 Ω
Počet závitov meracieho vynutia 20
Počet závitov testovacieho vynutia 10
Hodnoty odozvy merania reziduálneho prúdu (AC okamžité vypnutie) (iba isoPV1685PFR)
Menovitý reziduálny pracovný prúd IΔn1 (výstraha) 1...5 A (1 A)*
Menovitý reziduálny pracovný prúd IΔn2 (alarm) 1...5 A (5 A)*
Relatívna neistota ± 1 A
Doba odozvy tan ≤ 1 s
Hysterézia 25 %
Dĺžky káblov pre meranie prúdových transformátorov (iba isoPV1685PFR)
Dĺžka káblu ≤ 3 m
Testovacie vynutie (iba isoPV1685PFR)
Výstupné napätie cez kT/IT pri maximálnom 40 mA lokalizačnom prúde 0,5...0,8 V
Zobrazenie
LED pre alarmy a stavové hlásenia v 2 x zelená, 4 x žltá
Vstupy
Digitálne vstupy DigIn1/DigIn2
Vysoká úroveň 10...30 V
Nízka úroveň 0...0,5 V
Sériové rozhranie
BMS
Rozhranie/protokol RS-485/BMS
Pripojenie svorky A/B
Dĺžka káblu ≤ 1200 m
Tienený kábel 2 vodiče, ≥ 0.6 mm², J-Y(St)Y2x0.6, tienenie pripojené k zemi na jednom konci
Tienenie svorka S
Zakončovací odpor, možnosť pripojiť (zakončuje RS-485) 120 Ω (0,5 W)
Adresa zariadenia, BMS zbernica 2...33(2)*
CAN
Protokol podľa SMA/Bender špecifikácie V2.2
Formát CAN 2.0A 11 bitový identifikátor
Prenosová rýchlosť 500 kbit/s
Pripojenie cez 2 x RJ45 podľa CiA-303-1 pripojené paralelne Pin 1: CAN-H
Pin 2: CAN-L
Pin 3, 7: CAN-GND
CAN identifikátor nastavený podľa špecifikácie vyššie
Dĺžka káblu ≤ 130 m
Tienený kábel CAT 5 s koncovkou RJ45
Zakončovací odpor, možnosť pripojiť (zakončuje CAN) 120 Ω (0.5 W)
Potenciál zásuvky funkčný zemný potenciál
Spínacie prvky
Spínacie prvky 3 prepínacie kontakty: K1 (porucha izolácie), K2 (porucha reziduálneho prúdu), K3 (porucha zariadenia)
Pracovný režim K1, K2 N/C režim*, N/O režim
Pracovný režim K3 N/C režim, nedá sa zmeniť
Spínacie parametre podľa IEC 60947-5-1
Kategória užitia AC-13 AC-14 DC-12 DC-12 DC-12
Menovité spínacie napätie 230 V 230 V 24 V 110 V 220 V
Menovitý spínací prúd 5 A 3 A 1 A 0.2 A 0.1 A
Minimálna záťaž kontaktu 1 mA pri AC/DC ≥ 10 V
Pre UL aplikácie
Kategória použitia pre AC riadené obvody s 50/60 Hz (Pilot duty) B300
AC záťaž výstupu alarmového relé AC 240 V, 1.5 A pre účiník 0.35
AC záťaž výstupu alarmového relé AC 120 V, 3 A pre účiník 0.35
AC záťaž výstupu alarmového relé AC 250 V, 8 A pre účiník od 0.75 do 0.80
DC záťaž výstupu alarmového relé DC 30 V, 8 A pre ohmickú záťaž
Mechanické vlastnosti, klimatické podmienky, EMC
EMC IEC 61326-2-4 Ed. 1.0
Teplota okolia:
- pri prevádzke -40…+70 °C
- pri transporte -40…+80 °C
- pri skladovaní -25…+80 °C
Klimatická trieda podľa IEC 60721 (všetko s výnimkou kondenzácie a námrazy):
Kondenzácia je možná dočasne:
Statické použitie (IEC 60721-3-3) 3K5
Preprava (IEC 60721-3-2) 2K3
Dlhodobé skladovanie (IEC 60721-3-1) 1K4
Klasifikácia mechanickej odolnosti podľa IEC 60721:
Statické použitie (IEC 60721-3-3) 3M4
Preprava (IEC 60721-3-2) 2M2
Skladovanie (IEC 60721-3-1) 1M3
Relatívna vlhkosť 10...100 %
Atmosférický tlak 700...1060 hPa (maximálna výška 4000 m. n.m)
Pripojenie (okrem sieťového pripojenia)
Typ pripojenia zásuvné pružinové svorkovnice
Jednoduchý vodič / splietané lanko 0.2…2.5 mm² / 0.2…2.5 mm²
Splietané lanko s dutinkou, bez / s plastovým puzdrom 0.25…2.5 mm
Veľkosť vodiča (AWG) 24...12
Pripojenie siete
Typ pripojenia zásuvné pružinové svorkovnice
Jednoduchý vodič / splietané lanko 0,2...10 mm2 / 0,2...6 mm2
Splietané lanko s dutinkou, bez / s plastovým pouzdrem 0,25...6 mm2 / 0,25...4 mm2
Veľkosť vodiča (AWG) 24...8
Dĺžka odizolovania vodiča 15 mm
Sila pre otvorenie 90...120 N
Všeobecné dáta
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž vertikálne, pripojenie siete zhora
PCB uchytenie skrutka s plochou hlavou DIN7985TX
Uťahovací moment 4,5 Nm
Stupeň krytia, vnútorné komponenty IP30
Stupeň krytia, svorky IP30
Verzia softwaru D366 V1.0x
Hmotnosť 1300 g

()* továrenské nastavenie

Rozmery isoPV1685

Súbory na stiahnutie

Katalógový list
Katalógový list
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
EPLAN - isoPV1685
(ZIP, 2.1 MB)
Zobrazit ikonaDownload ikona

Mohlo by vás zaujímať

Podujatia

WEBINÁR: Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá - jednoduché bezpečnostné kontroly s Fluke
19.06.2024
Pozývame vás na ONLINE webinár zameraný na kontrolu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá pomocou prístrojov FLUKE.Podujatie sa uskutoční v stredu 19. júna od 13:00 do 14:00. Program bude moderovať...

Akčné produkty

Akční nabídka měřicích přístrojů CHAUVIN ARNOUX do 30.8.2024
01.03.2024 - 30.08.2024
Analyzátory kvality siete C.A 8345,  C.A 8336, C.A 8331 a a záznamníky kvality siete PEL 103 a PEL104 a PEL 104 - za výhodnú cenu a s bohatým príslušenstvom zdarma, Testery izolácie 5000 V C.A 6505...
Kúpte si Fluke ... Získate druhý ZADARMO
01.03.2024 - 31.08.2024
Viac bezpečia, viac výhod, viac Fluke. Na kvalitnom vybavení nešetrite. Je čas investovať do prístrojov, ktoré odolajú aj najnáročnejším pracovným podmienkam. Meracie prístroje Fluke sú zostrojené s odolnosťou...

Novinky

Testery elektrických častí strojných zariadení C.A 6161 a C.A 6163
13.03.2024
Tester elektrických častí strojových zariadení, rozvádzačov, náradia, spotrebičov podľa noriem EN 60204-1, EN 61439-1, EN 60335-1, EN 62368-1, EN 60598-1, EN 60974-4, EN 50699, EN 50678
Štvorkanálové monitory reziduálnych prúdov Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Spoločnosť Bender predstavuje štvorkanálový monitor reziduálnych prúdov revolučnej konštrukcie RCMS410: šírka prístroja je iba 18 mm a chýbajúci displej nahrádza vstavaná NFC komunikácia. Monitor RCMS410...

Odborné články

Novinka od firmy Bender pre AC nabíjacie stanice - regulátory nabíjania ICC1324
05.06.2024
Spoločnosť Bender, popredný svetový výrobca prístrojov pre elektrickú bezpečnosť v elektromobilite, uvádza na trh nový regulátor nabíjania ICC1324. Prístroj slúži ako riadiaca jednotka striedavých nabíjacích...
Špecifiká monitoringu izolačného stavu vo veľkých fotovoltaických elektrárňach
25.04.2024
Monitoring izolačného stavu IT sietí fotovoltaických elektrární s výkonom nad 1 MW je vo svete elektrickej bezpečnosti špecifická disciplína. Hlavným dôvodom je veľký rozsah inštalácie tvorenej striedačmi,...